Devedikeni Tohumunun Faydaları

0
14

4390_zko_teardrop-300x197Deve dikeni tohumu tek kullan?lmal?d?r, yan?nda tedaviye uygun herhangi bir madde daha eklenmesi gereksizdir. Mide ve ba??rsak sorunlar?ndan ?ikayet eden ki?ilerinde tercih etti?i deve dikeni tohumu, iki farkl? yolla kullan?lmaktad?r. Genel kullan?m alan? olan karaci?er hastal?klar?nda eczanelerde sat?lan tabletler kullan?lmal?, mide ve ba??rsak için ise deve dikeni tohumu çay? olarak bilinen ezilmi? tohumun demlenerek içilmesi gerekmektedir. Günde 15 gr kullan?lmas? yeterli olmakta fazla tüketimine ihtiyaç olmamaktad?r. Bilinen ve sürekli bir yan etki olu?turmayan deve dikeni tohumu baz? tüketim ?ekillerine göre hafif seyirli ishale sebep olmaktad?r.
Halk aras?nda ?evkülmeryem, sütlü kengel, deve kengeri, uslu kenger olarak da bilinir. Bak?ml? olmayan yol kenarlar?, ta? ve kaya diplerinde bol yeti?ir. Otsu bir bitki olan deve dikeninin ömrü 2 y?l ve en uzun boyu 1 metre kadard?r. Baharla beraber ye?il ve top ?eklinde görüntüye sahip diken toplulu?u halindedir. Olgunla?ma a?amas?nda mor renkte güzel bir çiçek açar. Beyaz? denilen bir türü daha vard?r. Pembe ve k?rm?z? renkte açt?klar? çiçekleri ile fark edilirler. Zararl? ot olarak görülen ve peyzaj? düzgün yap?lm?? hiçbir bahçede yeti?mesine izin verilmeyen bu bitkinin vücudu toksinlerden ar?nd?ran çok faydal? ve özel oldu?u unutulmamal?d?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.