Deri ve Muhteşem Yapısı

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Derimizin yap?s?na genel olarak bakacak olursak;
Deri üzerinde ya?ayan bakteriler bulunmaktad?r. Bu standart flora ad? verilen bakteriler derinin yap?s?nda bulunmamaktad?r. Ancak deri ile birlikte  bulunur. Bu bakteriler deriyi koruyucu i?levlerle donat?lm??t?r. Vücudumuzdaki standart flora bakterilerinin say?s? yakla??k olarak bir trilyondur. ?nsan vücudunda ter bezlerinin yo?un olarak bulundu?u bölgelerde standart flora bakterileri yo?unluk göstermektedir. Bu yararl? bakteriler yerleri de?i?tirildi?inde zararl? bir hale gelmektedir. Örne?in ayaklar?m?zda ya da bacaklar?m?zda bulunan bu bakteriler yüzümüze geçerse yüzümüzde hastal?k olu?abilmektedir. Ayaklar?m?z? elledikten sonra ellerimizi temizlemeden yemek yedi?imizde ya da ellerimizle gözümüze temas etti?imizde bu bölgelerde hastal?k olu?abilmektedir.Vücudumuzun baz? bölgerindeki deri üzerinde çizgiler bulunmaktad?r. Örnek olarak parmaklar?m?zda ve yüzümüzdeki çizgiler verilebilir. Bu çizgiler insanlar? di?erlerindan ay?rt etmektedir. Bu ki?isel kodlarla donat?lm?? çizgiler her insanda farkl?l?k göstermektedir. Vücudumuzun büyük bir k?sm?n?n derisi ise düz bir ?ekildedir.
Derimizin baz? özelliklerini sayacak olursak;
– Deri vücudun su dengesini sa?lamaktad?r. Üst derimiz bilindi?i gibi yap?s?ndaki ya? bezeleri sayesinde su geçirmemektedir. Yani d??ar?dan vücudumuza su giri?i engellenmektedir. Bundan dolay? özellikle banyo yaparken vücudumuza a??r? su giri?i engellenmektedir. Bu engellenmeyle birlikte vücudumuzdaki su dengesi korunmaktad?r.
– Deri kendi kendini yenilemektedir. Derimiz zaman zaman dökülmektedir. Üst derimizde meydana gelen bu olay vücudumuzu k?sa bir süreli?ine etkilemektedir. Özellikle sürtünme ve yaralanmayla meydana gelen bu deri dökülmelerine alt deri müdahale etmektedir. Üst derinin alt k?sm?nda kalan hücreler sürekli ço?almaktad?r. Bu ?ekilde yeni deri olu?umu sa?lanmaktad?r.
– Birçok zararl? ???n bulunmaktad?r. Derimizi bu zararl? ???nlardan vücudumuzu korunmaktad?r. Derimiz rengi itibariyle güne?ten gelen ultraviyole ???nlar?n? uzakla?t?rmaktad?r.
– ?nsan derisi dayan?kl? bir yap?ya sahiptir. Sert hale getirilmi? keratin maddesi bulunmaktad?r. Görünü?te yumu?ak olan derimiz sert keratin maddesi arac?l???yla bir çok olumsuzluklara kar?? bizi koruyabilmektedir.
– Deri vücut s?cakl???n? dengede tutmaktad?r. Bu durum sayesinde s?cak havalarda insanlar daha az bunalmaktad?r. Çünkü insanlarda ter bezleri bulunmaktad?r. Bu yüzden s?cak havalarda insanlar terlemektedir. Terleme sonucunda derimize kan dolmaktad?r. Kan?n derimize dolmas?yla birlikte vücut serinlemektedir.
– Canl?l??? devam ettirir. Derimizin ya?am?n devam? için hayati fonksiyonlara sahiptir. Su deri sayesinde vücudumuzda tutulmaktad?r. E?er deri olmasayd? vücudumuzda su kayb? olurdu. Bilindi?i gibi az miktarda bile meydana gelebilecek su kayb? ölüme neden olmaktad?r. Zaten ileri derecede yanma olaylar?nda insanlar ölmektedir. Bunun nedeni ise vücudun gazla miktarda su kaybetmesidir.
Üst derimizin alt tabakas?nda hücreler bulunmaktad?r. Bu hücreler ço?almakta ve ?ekli de?i?tirmektedir. En son halinde k?l olu?maktad?r. Vücudumuzun büyük bölümünde bulunmaktad?r. Bu k?l olu?umu daha anne karn?nda iken ba?lamaktad?r.
?nsan derisi üzerinde bulunan saçlar derimiz arac?l???yla sürekli uzama halindedir. Ancak bu saçlar zamanla dökülmektedir. ?nsanlar saçlar?n?n yakla??k 1/5 ini 25 ya??na geldi?inde kaybetmektedir. Bu saç dökülmesi olay? ya??n ilerlemesiyle birlikte artmaktad?r. Saçlar kafam?zdaki ya? bezleri sayesinde beslenebilmektedir. K?l kökünde bulunan hücreler her gün ço?alarak saçlar?m?z?n uzamas?n? sa?lamaktad?r. Saçlar?n dökülmesiyle uzamas? orant?l? bir ?ekilde gerçekle?mektedir. Bir yandan dökülen saçlar olurken di?er yandan yeni ç?kan saçlar bulunmaktad?r. Dökülen saçlar?n yerinden yeni saç telinin ç?kmas? ise biraz zaman almaktad?r. Yakla??k olarak 4 ay sonra yeni saç olu?umu gözlenmektedir.