Demans(Bunama) ve Alzheimer Hastalığı Nedir? Belirtileri Nelerdir?

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Alzeheimer hastal??? ise bir demans türüdür. Bu hastal?kta beyin hücrelerinde olu?an dejenerasyon sonucu zihinsel güç azalmakta ya da i?lev göremez hale gelmektedir. Demanslar?n yakla??k içte ikisinden fazlas?ndan Alzeheimer hastal??? sorumludur. Genellikle 50 ya? üstü insanlarda görülür.Demans, bellek ve di?er bili?sel i?levlerde ilerleyici bir bozulma ile birlikte entelektüel yetene?in yitirilmesi durumudur. Günlük ya?am aktivitelerinde kayda de?er bir bozulma vard?r. Günlük ya?am aktivitelerinden kas?t, s?radan yani kompleks olmayan ayg?tlar?n kullan?m?, ev i?lerini yapabilme, kendi ki?isel bak?m?n? yapabilme al??veri?, para kullan?m? gibi faaliyetlerdir. Alzheimer hastas?nda ilk dikkati çeken belirtilerden biride hastan?n yak?n geçmi?ini hat?rlayamamas?d?r. Ayr?ca depresyona da dikkat etmek gerekir. Herhangi bir hastal?k olmamas?na ra?men el becerilerinde bozulma görülebilir. Uyku bozukluklar?, dil problemleri, nesneleri tan?yamama, yaln?z ba??na seyahat edememe, evin yolunu bulamama ve koybolma gibi problemler olabilir. Hasta içinde bulundu?u durumu kavrayamaz, ancak yanl?? giden bir ?eyler oldu?unun fark?ndad?r. Hatta bu durum depresyona ve sinirlili?e neden olabilir. Depresyon varsa mutlaka tedavi edilmelidir.
Alzheimer hastal??? genellikle sinsi bir ?ekilde ba?lar ve geçen y?llar boyunca sürekli olarak ilerleyici bir seyir gösterir. Alzheimer hastal??? ba?lad?ktan sonra geri dönü?ü yoktur. Sinsice ba?layan ve ilerleyici zihinsel bozukluklara yol açan hastal?k ya?l?y? 10 y?l içinde yata?a ba??ml? hale getirebilir. Ayn? belirtiler aniden ortaya ç?karsa bunu Alzeheimere ba?lamamak, mutlaka ara?t?rmak gerekir. Bu hastal???n te?hisi ki?i ve ailesinin verdi?i öykülerin kar??la?t?r?lmas?yla, beyin haritalamas?yla, baz? kan testleriyle, nöropsikolojik testlerle ve MR tetkikiyle doktor taraf?ndan yap?l?r.
Demansl? hastada dikkat edilmesi gereken hususlar:
Alzheimer hastal???nda kesin bir tedavi yöntemi olmamas?na kar??n kullan?lan baz? ilaçlar ve ilaç d???nda al?nan önlemlerle hastan?n s?k?nt?lar?n? azaltmak ve nihai evreyi geciktirmek olas?d?r.
Hastan?n birtak?m sorularla çevresi taraf?ndan test edilmesi k?r?c? olabilir. Bu yap?lmamal?d?r. Erken evredeki hastan?n z?hinsel i?levleri daha sonra bozulaca??ndan ilerisi için konu?ulup vasiyetleri al?nmal?d?r. Gene erken evrede hobilerinin ve sosyal ili?kilerinin sürdürülmesi önemlidir. Hastal?k ilerlemi?se hastan?n ya?ad??? ev ortam?nda kendisine zarar? olabilecek ?eylerin ortadan kald?r?lmas? gerekir. Ev içinde kullan?lan ayg?tlardan ötürü olabilecek zararlar önceden dü?ünülüp önlem al?nmal?d?r. Araba kullanmas? engellenmeli ve ya?l?n?n ev içinde gezindi?i yerler iyi ayd?nlat?lmal?d?r. E?yalar?n?n yerleri s?k s?k de?i?tirilmemelidir. Ya?l?n?n ev içinde kendine ait uyum sa?lad??? bir alan? olmal?d?r. E?itim düzeyi dü?ük olanlarda bu hastal???n daha s?k görüldü?ü gözlemlenmi?tir. U?ra?? rehabilitasyonu çok önemlidir. Bunun için Alzeheimer Derne?inden destek al?nabilir. Hasta yatalak pozisyonda ise, bask? ülserinin olmamas? için s?k pozisyon de?i?tirme, haval? yatak, kaslar? çal??t?r?c? egzersizler, kan dola??m?n? artt?rmak için masajlar faydal?d?r. ?drar?n? tutamama durumu varsa tuvalet saatlerinin önceden belirlenmesi gerekebilir.