Delibal izle hdfilmkablosu.com

0
21

Delibal izle mimarl?k ö?rencisi olan ve hobi olarak müzik yapan Bar?? hayat?n tad?n? ç?karmaktan keyif alan birisidir. Keyifli birisi oldu?u için de ailesi ve çevresi taraf?ndan çok sevilen bir ki?ilik özelli?ine sahiptir. Füsun’u ilk gördü?ü anda hayat?nda hiç bilmedi?i bir duyguya kap?lm??t?r. Çok say?da ki?i Bar?? adl? yak???kl?ya kad?n olmalar?na ra?men talip olsa da Bar?? kendisinin kar??s?na ç?kan k?zlara her seferinde olumsuz cevap vermektedir. Çünkü o kad?nlar?n gururlar? ile oynamak istememektedir. Hep te?et geçen a?k bu defa Bar??’? yakalam??t?r. Bar?? bu sefer kendisine de?il kendisi bir teklifte bulunmak zorunda kal?r.

2016 Filmleri

A?k? ona tatt?ran bu k?z kimdir? ?smini bile bilmedi?i ama a??k oldu?u bu k?za bir ?ekilde ula?mak ister. Bu durumu arkada?lar? ile konu?an Bar?? arkada?lar? sayesinde o ki?iye ula?may? ba?ar?r. Ama i?te a?k her ?eye kadir olmaktad?r. Füsun’u bulmak, ula?mak tamamd?r ama akl?nda üniversiteyi derece ile bitirip Amerika’da master yapmaktan ba?ka ?ey olmayan Füsun’u bir de a?ka ikna etmek laz?md?r. Füsun hayat?nda okumaya son mu vermek isteyecek yoksa evlenmek istemedi?i için okumaya devam m? edecek. Yak???kl?, ak?ll? ve içten olan Bar??, sonunda bunu da ba?ar?r. Füsun’u kendine a??k eder, evlenirler. Daha sonra bu çok romantik bir çift olan Bar?? ve Füsun örnek çift olarak da bir çok ödül kazanmay? da ba?ar?rlar. Çünkü bu ikili hayatlar?n? birbirlerine adam??t?r. Her ?ey masallardaki gibidir.

Masalar? okuduklar?nda çok anlams?z oldu?unu dü?ünmü? olsalar da hiç bir ?eyin ya?anmadan anla??lmayaca??n? bu durum alt?nda anlam?? olurlar. Delibal izle Ta ki masal bir gün bozulana kadar. Masal bozulacak. Yani ili?ki bitecek ama Bar?? halen o kad?n? sevmektedir. Bakal?m bu eski çift tekrardan bar??acak m?. Filmi izledi?imiz zaman demek istedi?imi kat ve kat fazlas?yla anlam?? olacaks?n?z. Filmin yönetmelik koltu?unda Ali Bilgin gibi bir isim oturmaktad?r. Filmin oyunculuklar?n? payla?an isimler ise Ça?atay Ulusoy , Leyla Lydia Tu?utlu , Nazan Kesal , Hüseyin Avni Danyal ve Laçin Ceylan gibi bir çok ünlü aktör isimden olu?maktad?r. Hdfilmkablosu.com herkese can? gönülden iyi seyirler diler.