Davul Nedir?

0
32

4390_zko_teardrop-300x197En basit çalg?lardan biri olan davul, iki parçadan olu?ur. Bu parçalar, silindir ?eklinde ?ekillendirilmi?, ah?ap veya topraktan yap?lan kasnak ve bu kasna??n iki yüzeyine de gerilerek yerle?tirilen deridir. Biçimi ve yap?ld??? madde de?i?se de dünyan?n her ülkesinde ve her toplum taraf?ndan çal?nan bir müzik aletidir. Hemen her ülkenin kültüründe ve o halk?n düzenledi?i etkinliklerde önemli yer edinmi?tir.Tarihte, Eski M?s?rl?lar?n, Uzakdo?ulular?n ve Asurlular?n davulu kulland?klar? bilinmektedir. Amerika yerlileri dinsel törenlerde dans etmek için davul çalarken, Afrika yerlileri ise bu aleti hem dans etmek için hem de ?ifrelendirilmi? tempolarda vuru?lar yaparak kabileler aras? ileti?imde kullan?rlard?.
Davulun müzik aleti olarak kullan?lmas?n?n yan? s?ra, haberle?me ve kabileler aras? uyar? gönderme gibi amaçlarla kullan?ld??? görülmü?tür. Sava?ta da??lan askerleri bir araya toplamak, kale ku?at?rken dü?manlar?n yerini bulmak, fetih veya yang?n haberi vermek gibi amaçlarla da kullan?lan davulun, günümüz müzi?inde orkestran?n temellerinden birini olu?turdu?unu söylemek mümkündür.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.