Damlataş Mağarası

0
11

4390_zko_teardrop-300x197Damlata? Ma?aras??’n?n ke?finden bahsedecek olursak, 1948 y?l?nda, Alanya iskelesinin yap?m? s?ras?nda kayalar? dinamitleyen i?çiler, patlaman?n ard?ndan önlerine ç?kan oyu?u görürler. Oyuktan içeri girdiklerinde de 15 metreye kadar yükselen sark?tlar? ve dikitlerle dolu olan ma?aray? ke?fetmi?lerdir. Damlata? Ma?aras?’?n?n 6000 y?l kadar önce olu?tu?u tahmin edilmektedir. ?ki yüz metrekarelik bir alan? kaplamaktad?r. Ma?arada bulunan sark?tlar?n olu?umuna da de?inecek olursak, ya?mur ya?d???nda tavandan a?a??ya kireçli sular damlamaktad?r.
Havan?n so?uk olmas? ve nemin de etkisi ile uzunca bir süre sonra bu damlalar yere kadar bir birine tutunmu?turlar. Bu ?ekilde sark?tlar olu?mu?tur. Yere dü?en damlalar gene havan?n ve içerideki gazlar?n etkisiyle yerde donmaya ba?lam??t?rlar. Donmalar bu ?ekilde yerden yükselerek dikitlerin olu?mas?n? sa?lam??t?rlar meydana gelen bu harika do?a olay? tavandan yere kadar bir bütün kaya görünümünü kazanm??t?r. Damlata? Ma?aras?n?n baz? yerlerinde sark?tlar ve dikitler ortada bulu?mu?turlar. Bu damlama olay? sonucunda bu ma?araya Damlata? Ma?aras? ad? verilmi?tir.
Damlata? Ma?aras? sahip oldu?u do?al güzelli?in yan? s?ra içerideki hava, ast?m ve bron?it rahats?zl??? olanlara da iyi gelmektedir. Damlata? Ma?aras?’?n?n içerisinde bulunan karbondioksit oran? normal oran?n çok üzerindedir. Ayr?ca yüksek oranda rutubet ve az miktarda radyoaktivite bulunmaktad?r. Damlata? Ma?aras? y?l?n 365 günü boyunca 23,3 derece s?cakl??a sahiptir. Bu özelli?inden dolay? da ma?aray? ziyarete gelen turistler ve hastalar ister yaz olsun ister k?? kesinlikle ü?ümezler. Ma?aray? gezmek için ve sa?l?k aç?s?ndan ziyarete gelen turistlerin artmas? dolay?s?yla Damlata? Ma?aras?n?n çevresi gelen misafirleri kar??layacak gereçlere ve donan?ma sahip tesislerle donat?lm??t?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.