Damar Sertliği Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
48

4390_zko_teardrop-300x197Damar sertli?i, di?er hastal?klara nazaran te?hisinde geç kal?nd???nda kal?c? hasarlara ve hatta ölüme bile neden olabilmektedir…Kalp krizinin ve beyin kanamas? gibi hastal?klar?n ba?lang?c? olarak bilinmektedir bu yüzden vücutta ta??d??? risk çok daha fazlad?r.Bat?l? ülkelerde hastal???n görülme oran? di?er bölgelere göre çok daha fazlad?r.Hastal???n Nedenleri Nelerdir?
Hastal???n nedenleri kontrol edilemeyen sebeplere ba?l?d?r.Bu aileden gelen genetik yap? ile alakal?d?r.Bu hastal?ktan ya?l?lar daha çok etkilenmektedir.Zay?f bünye onar?m konusunda s?k?nt? ya?amakta ve tedavi a?amas?nda da yetersiz kalmaktad?r. Damar sertli?i’nin neden oldu?u rahats?zl?klar genel olarak orta ya? sonras? dönemde daha çok görülmektedir.Kalp krizi,40 ya? üstü insanlarda di?er ya?lara oranla çok daha fazlad?r.E?it ?artlarda ve bünyelerde erkek cinsinin damar sertli?i hastal???na yakalanmas? daha s?k görülür.Menopoz öncesi bayanlarda bu rahats?zl???n görülmesi nadirdir bu da hormonal bir olayd?r.Menopoz sonras?nda ise kad?nl?k hormonu östrojenin azalmas? sonucu kad?nlarda bu hastal?k meydana gelir ve tedavi a?amas?nda hormonal destek sa?lan?r.Bu hastal?kta tansiyon önemli bir yere sahiptir.Yüksek tansiyon görülen hastalarda tedavi süreci daha uzun sürmektedir ki zaten hastal???n ba?lang?ç a?amas? da yüksek tansiyondur…Sigara kullanan bir insanda damar sertli?i ve kalp hastal?klar? kaç?n?lmazd?r.A??r? tüketilen sigara bünyeye olumsuz bir ?ekilde etki etmektedir.Sigaral? ortam,beslenme düzensizli?i ve düzenli yap?lmayan spor hastal???n tetikleyicisidir…
Belirtileri Nelerdir?
Hastal?k kendini ilk a?amada direkt olarak belli etmez kontroller sonras? damar kapaklar?nda görülen zedelenmeler hastal???n ilk a?amas?d?r.Damar sertli?i e?er kalpte ba?larsa bu çok daha tehlikelidir buna ba?l? olarak kalp kas? düzenli olarak kas?l?p gev?emekte zorluk çeker.Kalp ritmi bozukluklar? ve gö?üs s?k??mas? hastal???n en büyük belirtileridir.Gö?üs s?k??malar? birçok insanda görülebilir fakat hastal?k a?amas?nda bu s?k??malar sürekli ve büyük a?r?lar ?eklinde ya?an?r.
Bacaklarda görülen damar sertli?i kas?lmalara ve kramplara neden olur bunun için de düzenli egzersiz en büyük yard?mc?d?r,kalp için de ayn? ?ey söylenebilir düzenli yap?lan spor bu hastal??? sizden uzak tutacakt?r…
Tedavisi Nas?l Yap?l?r?
Anjiyo denilen ultrason yöntemi ile damarlar kontrol alt?nda incelenir ve t?kan?kl?k varsa ilk olarak bunun tespiti yap?l?r. Baz? hastalara efor testi uygulan?r. Tedavi hastal???n boyutuna göre yani damarlar?n durumuna göre belirlenir,e?er daralma çok fazla de?ilse hastaya ilaç tedavisi uygulan?r ve tedavi bu ?ekilde sonuca ula?t?r?l?r,daha ciddi durumlarda ise bypass ameliyat? gerçekle?tirilir.Hastal?ktan korunmak ya da tedavi sürecini h?zland?rmak ad?na sigaral? ortamdan uzak durmak ve düzenli spor yapmak gibi programlar uygulan?r. Yüksek tansiyonu kontrol alt?na almak ve beslenme listesi vermek de tedavi süreci içerisinde yer almaktad?r.Daha önce kalp krizi geçirmi? hastalara farkl? ilaç tedavisi uygulanmaktad?r bu da yeni bir kalp krizi rahats?zl???n? önlemek amaçl? uygulan?r.