Cüzzam Hastalığı Nedir? Nasıl Bulaşır? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Cüzzam Hastal??? Nas?l Yay?l?r?
Bu hastal?k ?rsi denilebilecek niteliktedir. Vücut mikroba kar?? do?al ba????kl?k sistemine sahiptir ancak baz? bünyelerde ba????kl?k sistemi yoktur bu mikroba kar?? bu da aileden gelen bir durumdur.Hastal???n tek ta??y?c?s? insand?r ba?ka yollarla bula?mas? mümkün de?ildir. Cüzzam hastas? olan ve bu mikrobu ta??yan bir hasta ile en ufak bir yak?n temas hastal???n bula?mas?na neden olur bu yüzden cüzzam hastalar? sa?l?kl? insanlarla birarada ya?ayamaz.Cüzzam Hastal???n?n Belirtileri Nelerdir?
– Vücutta,zamans?z olu?an kepeksiz ve yuvarlak olmayan lekelerin belirmesi ve zaman zaman ka??nt? yapmas?
– S?k s?k tekrarlayan burun kanamalar? ve burun t?kan?kl?klar?
– Kol ve bacak sinirlerinde a?r?lar?n ba?lamas? ve el parmaklar?n?n(4. ve 5.) içe do?ru bükülme,e?ilme göstermesi
– Alt göz kapaklar?n?n hareketsiz duruma geçmesi ve kapanmamas? durumu
– Dizlerde ve dirseklerde yara izleri
– Yüz bölgesinde olu?an ödem
Hastal???n Tedavisi
?lk te?his çok önemlidir ve do?ru te?his sonras? tedavi mümkündür.Te?his gecikmi? ve hiç tedavi görmemi? hastalarda 10-20 sene sonras? sakatl?klar ve vücutta dökülmeler ba? göstermeye ba?lar.Tedavi süreci önemlidir ve en az 3 ilaç ?eklinde kombine bir tedaviye ba?vurulur.K?sa zamanda hastal?k sorunsuz ?ekilde tedavi edilebilir.Yaralar?n ve görsel sorunlar?n giderilmesi ad?na hasta,doktor kontrolü alt?nda kalabilir.
hayatta ald???m?z her nefes için çok ?ükretmeliyiz. hayat?m?z pamuk ipli?ine ba?l? her an her?ey olabilir bunu unutmamal?y?z
allah yard?mc? olsun amin ):