Cushing Sendromu Nedir?

0
44

4390_zko_teardrop-300x197Hasta olan ki?iler genelde bayanlarda, yüzde renk de?i?imleri, ense bölgesinde irile?me ve ensenin geni?lemesi, kar?n bölgesinin ya?lanmas? buna ra?men kol ve bacaklar?n aynen kalmas?, kaslar?n zay?flamas?, s?rt a?r?lar?, kar?n bölgesinde derisinde çatlaklar olu?mas?, ?eker hastal?klar? ve mide sorunlar? görülmektedir.
Hastal???n te?hisinde ilk olarak doktor taraf?ndan fiziksel gözlem yap?lmaktad?r. Doktor ense, kar?n, kol ve bacak gibi bölgeleri inceleyerek gerekli di?er testler için hastay? yönlendirmektedir. Doktorun sordu?u sorulara detayl? ve do?ru bilgiler verilmesi çok önemlidir. Kortizon ilaçlar?n?n kullan?l?p kullan?lmad??? bilgisi doktora söylenmeli ve uyar?da bulunulmal?d?r. Fiziksel muayene sonras? idrar ve kan testi istenmekte, idrarda ve kandaki ?eker miktarlar? ölçülmektedir. Hatan?n durumuna göre doktor böbreklerin tomografisini isteyebilmekte, böbreklerin a??r? kortizon salg?lamas?n? kanserle ba?? olup olmad???n? ö?renmektedir.
Hastal?k kortizon ilaçlar? sebebiyle oluyorsa ilk olarak bu ilaçlar?n kullan?m?n?n durdurulmas? veya dozaj? kontrol alt?na al?nmas? gerekmektedir.