Cuma Namazında Davetin Önemi

  0
  148

  Cuma mesajlar? ; Cuma günü, Müslümanlar?n toplanma ve kayna?ma günleridir. ?nsanlar?n, ki?isel i?lerinin yo?unlu?u nedeniyle birbirlerini görmekte zorland?klar? büyük ?ehirlerde, cuma namaz? mesajlar? bulu?ma ve kayna?ma için anlaml? bir neden olmaktad?r. Cuma mesajlar? ise insanlar? bu güzel günü hat?rlatmak büyük bir rol oynar. Bunun fark?nda olanlar; ki?isel programlar?n? Cuma namaz?na göre ayarlar.

  Cuma Mesajlar?

  Cuma ; cem olmak, toplanmak manalar?na gelir cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplan?p birlikte Cuma namaz?n? k?larlar topluca yap?lan bu ibadet, o günü bayram günü de?erine yükseltir.

  Bu sebeble Cuma gününe Seyyidü`l-eyyam, yani, günlerin itibarl?s?,efendisi de denir. Cuma mesajlar? ise buna vesile olur. Bütün hay?rl? i?lerin Cuma günü meydana geldi?i; tarih boyunca pek çok kudsî hâdiselerin hep Cuma günü zuhur etti?i rivayet edilir. Cuma günü ayn? zamanda cuma gecesi ve cuma ak?am? anlam? da ta??maktad?r.

  Cuma gecesi mesajlar? ; Asl?nda per?embe gecesinden bu tür hat?rlatmalar yap?lmaktad?r. Cuma gününe girilmeden bu güzel günün habercisi olan cuma gecesi mesajlar? gönderilmeye ba?lan?r. Bu sayede bir çok Müslümana fark?ndal?k yarat?r.

  Cuma ak?am? mesajlar? ; Günü müjdelemek ad?n? yap?lan bu payla??mlar asl?nda bir görev olarak görülmektedir. Çünkü cuma namaz?na gitmeye vesile olan bir ki?i onun sevaplar?ndan da faydalan?r. ?nsanlar? bu güzel toplanmaya sevk etmek için gönderilen cuma ak?am? mesajlar? oldukça faydal? bir i?lem kabul edilmektedir.

  Cuma günü mesajlar? ; Sabah namaz?ndan sonra ba?layan bir ileti trafi?i o günün anlam ve önemi ortaya koyan en büyük delillerden bir tanesi olarak görülür. Teknolojini geli?mesi ile beraber cuma günü mesajlar? oldukça h?zl? bir haberle?me kayna?? haline dönmü? ve ileti?imde çok daha etkili hale gelmi?tir.

  Cuma namaz? mesajlar? ; Tabi ki di?er günler ve vakitler bize farz olmakla beraber her biri bir birinden önemlidir. Ancak cuma namaz? onlara k?yasla bir ad?m öne ç?kmakla beraber önemi bir o kadar fazlad?r. Bizler ise bu önemli gündeki görevimizi cuma namaz? mesajlar? göndererek sevdi?imiz dostlar?m?za hat?rlatmak ve onlar? te?vik etme ad?na önemli bir rol oynamaktay?z.

  Kaynaklar :

  1. http://www.seoturka.com
  2. https://tr.wikipedia.org/wiki/Cuma