Çuha Çiçeği’nin Faydaları

0
29

4390_zko_teardrop-300x197Bu çiçe?in yapraklar?, çiçekleri ve kökleri kullan?labilir. Kökleri ve çiçekleriyle çay yap?l?r. Kök ve çiçekler önce kurutulur ve çay gibi haz?rlan?p tüketilebilir. Yaprak k?s?mlar? ise salata malzemesi olarak kullan?labilece?i gibi, ha?lama yöntemiyle de tüketilebilir.Bu tüketim sonucu bize sa?layaca?? faydalar? ?öyledir:
Kramp olu?mas?n? engeller. E?er olu?mu?sa kramp?n geçmesinde etkili olur. ?drar söktürür. ??tah açar. Vücudun rahatlamas?n? sa?lar. Sinirlenmeye kar?? etkilidir. Ba? a?r?s? için birebirdir. Özellikle migren hastal??? olanlar?n ba? a?r?lar?n?n geçmesinde oldukça etkilidir. Köklerin ha?lanarak kullan?lmas?, ta? dü?ürenlere fayda sa?lar. Balgam söktürür. Ast?m vb. üst solunum yollar? enfeksiyonlar?n?n geli?mesine engel olur. Uykusuzluk problemi ya?ayanlar da yapraklar?ndan çay yapmal?d?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.