Country ve Western Müzik Nedir?

0
27

4390_zko_teardrop-300x1971920’ li y?llar?n ba??nda yeni aray??lar içerisinde olan Amerikan plak ?irketleri; k?rsal kesimin ve sömürgenin müzi?i olan bu tarz?, popüler kültüre kazand?rm??lard?r. Country’ nin temeli, Britanya adalar?ndan getirilmi? olan eski balladlar? (halk ?iirleri ve ?ark?lar?), onlar? taklit eden yeni Amerikan ?ark?lar? ile birle?tirilmesidir. Balladlar, modal yap?da ve daha çok pentatonik dizilerden olu?maktayd?. Bu müzik, armoni ve ritim ile harmanlanarak tekrar gündeme getirilmi?tir.Sonraki dönemlerde caz müzi?inin ritmik özelliklerini de içerisine alan country, piyano, kontrbas, davul ve hatta elektrogitar? da kullanmaya ba?lam??, art?k tüm dünyan?n severek dinledi?i bir müzik tarz? olmu?tur.
Country ve western müzi?in yarat?c?s? ise, Jimmie Rodgers’t?r. Özellikle kovboy filmlerinde, country müzi?inin, kovboy müzi?i ile birle?tirilmesiyle bu yeni tarz bir dönem filmlerine ve müzi?ine damgas?n? vurmu?tur. Western filmleri ile özde?le?en bu tarz, ?ark?c? kovboy figürlerinin de yarat?c?s? olmu?tur. Johnny Cash, Jimmie Rodgers, Hank Williams, Ernest Tubb, Carl Perkins, gibi pek çok önemli ?ark?c? bu müzi?in önemli temsilcileri olmu?lard?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.