Çoklu Zeka Nedir? Zeka Türleri Nelerdir?

0
69

4390_zko_teardrop-300x197Psikologlar taraf?ndan ‘G’ ile ifade edilen ve ‘genel zekâ’ anlam?na gelen bu inanç tek bir zekâ oldu?unu savunur ve yüksek oranda kal?tsald?r. Zekâyla ilgili genel bir görü? vard?r ki bu da ‘beynimizde genel tek bir kapasite var’ der. Burada alg? yap?n?z ne kadar yüksekse o kadar zekisiniz demektir. Ancak ?imdi bahsedece?imiz ‘çoklu zekâ’ bunun tam tersini savunur ki bu da beynimizde tek bir kapasite de?il, birden çok kapasite oldu?udur. Kimi insan matematik gibi say?sal bir derste zorlan?rken, müzik gibi bir derste daha ba?ar?l? ya da edebiyat gibi bir derste vasat olabilir. Bu tamamen beyninizin o dala ay?rd??? kapasiteye ba?l?d?r ve bu kapasiteler birbirinden ba??ms?zd?rlar. O hâlde bu dalda çok ba?ar?l? olan Howerd Gardner ’ ?n zekâ ‘y? ?öyle tan?mlamas? oldukça mant?kl?d?r. ‘Zekâ bilgiyi i?lemeyle ilgili bir kapasitedir. Çevreden duyu organlar?m?zla gelen birçok bilgi vard?r; uyar?lar? gözlerimiz, kulaklar?m?z, parmaklar?m?z gibi küçük makinelerle al?r?z.Zekâ beynin ve zihnin donanmas?d?r ve bu bilgileri i?ler’
Gardner ara?t?rmalar? s?ras?nda zekân?n 8 alan? oldu?unu buluyor ve ?u ?ekilde s?ral?yor;
1. Sözel-Dilsel Zekâ;
Bu zekâ alan?nda ki?ilerin kelime hazineleri oldukça geni?tir, dilleri kolay ö?renirler, cümleler aras?ndaki kelimeler aras?ndaki benzerlikleri kolayca seçip ifade edebilirler.
2. Matematiksel-Mant?ksal Zekâ;
Bu zekâ alan?nda ki?ilerin analiz yetene?i oldukça yüksektir, somutu soyuta çevirmede yeteneklidir, analitik dü?ünme ve uygulama konusunda ba?ar?l?d?rlar.