Çocuklarda Öğrenme Güçlükleri ve Nedenleri

0
32

4390_zko_teardrop-300x197?lk güçlü?e bakal?m: “Disleksi.” Peki nedir bu güçlük? Bu çocuklar?m?z okuma-yazmay? ö?renmekte çok güçlük çekerler. Birçok ö?retmenin ya da anne-baban?n dü?ündü?ü gibi “aptal” de?ildir bu çocuklar. Sadece harfleri bizim gördü?ümüz gibi görmezler, yaz?lar? bizim kadar çabuk bir ?ekilde alg?layamazlar. Rakamlar dans ederler etrafta… Onlar?n anlayaca?? ?ekilde onlara yakla?mal? ve de zaman vermeliyiz bu çocuklar?m?za.Bir di?er güçlü?ümüz; “diskalkuli.” Bu çocuklar?m?z aritmetik konularda zorluk çekerler. Hesap yapmada, say?lar? anlamland?rmada, gruplara ay?rmada ne kadar çabalasalar da beklenileni kar??layamazlar. Onlar? çok zorlamamal?, yine onlar?n anlayabilece?i ?ekilde yakla?mal?y?z bu çocuklar?m?za.
Çocuklar?m?z?n ya?ad??? bir di?er güçlük; “dispraksi.” Bu güçlük çocuklar?m?z?n ince ve kaba motor hareketlerinde zorluk çekmesinden kaynaklan?r. Konu?ma bozuklu?u, be? duyu organ?n?n etkin kullan?lamamas?, yürüme ve ko?mada birtak?m zorluklar ya?anmas? gibi birçok etkilere sebep olabilir bu durum. Onlar için düzen oldukça zordur.Bu çocuklar? anlamak onlara yapaca??m?z en büyük yard?m?m?z olacakt?r.
Di?er güçlü?ümüz ço?umuzun bildi?i “dikkat eksikli?i ve hiperaktivite bozuklu?u“dur. ?sminden de anla??labilece?i gibi bu çocuklar?m?z?n bir konuya odaklanmas? o kadar zordur ki! Bu çocuklar için sürekli bir yerde bulunmak, bir konuya odaklanmak neredeyse imkans?zd?r. Akl? sürekli ba?ka yerlerdedir ve onlar? bu konuda zorlamak durumu çok daha güçle?tirecektir.
Birçok sebepten dolay? meydana gelebilecek olan di?er güçlü?ümüz “duygusal ve davran??sal bozukluk” olarak adland?rd???m?z problemdir. Normal ?artlar alt?nda o ?artlara uygun olmayan tav?r ve davran??lar sergileyebilen bu çocuklar?m?z bizden anlay?? beklemektedirler.