Çocuklarda Obezitenin Nedenleri

0
15

4390_zko_teardrop-300x197Obez bir hasta ile kar??la??ld???nda da izlenecek yol, 14 ya??ndaki bir k?z hasta ile örneklendirebiliriz. bu hastan?n al?nan öyküsünde;bebekli?inden beri fazla kilolu oldu?u, bu durumun son 2-3 y?ld?r daha da belirginle?ti?i ö?ün al??kanl?klar?n?n kötüye gitmesi, tek yönlü beslendi?i, ya??tlar?na göre hep yap?l? oldu?u, normalden yakla??k 3 y?l önce ergenlik belirtilerinin ba?lad???, arada bir ba? a?r?s? yak?nmalar?n?n oldu?u, okul ba?ar?s?n?n giderek dü?tü?ü ve çevre ile uyumunun bozuldu?u, anne ve baban?nda obez oldu?u ve ayr?ca babada tip 2 diyabet( ?eker hastal???) oldu?u ö?renildi.Bu k?z çocu?unda ayn? zamanda kar?n ve bel bölgesinde çatlaklar ve hipertansiyonda saptand?.Obez bir çocuk ve ergenin tedavisinde uygulanacak temel esaslar ?öyledir:
1- Diyet
Öncelikle hastan?n bir diyetisyene gitmesi gerekmektedir. Hastan?n besin tüketimi hesaplan?r. Al?nan fazla kalori tespit edildikten sonra yeni diyet modeli çocuk_ergene, anne ve babaya, birlikte olduklar? aile büyüklerine aç?klan?r.Temel amac?n büyümeyi engellemeyecek, dengeli ve günlük yeme ihtiyac?n? kar??layacak bir beslenme türü oldu?u bilinmelidir.Ö?ün atlama, k?sa süreli diyetle zay?flay?p tekrar kilo almak, çok dü?ük kalorili diyet yapmak, protein a??rl?kl?, karbonhidrat? çok azalt?lm?? diyetler, besleyici de?eri olmayan ?eker taklidi tatland?r?c?lar önerilmemektedir.

2- Fiziksel Aktivite
Genel olarak haftada 3 kez ve 20 Dk ko?may? gerektiren aktivite ?artt?r. Böylelikle enerji tüketimi gerçekle?ir, metabolizma h?z? artt?r?l?r,a?r? yemek yeme iste?i duyulan zamanlarda yap?lan spor ile i?tahta azalma sa?lan?r. Seçilecek fiziksel aktivite programl? yap?lmal? cayd?r?c? olmamal?d?r. Süre ve ?iddeti zamanla uygulanmal?d?r.