Çocuklarda 2 Yaş Dönemi

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Do?al olarak çat??ma ba?lar. Di?er taraftan ufakl?k da kendi içinde çat??ma halindedir. Bebeklikten çocuklu?a geçi? onda tutars?z davran??lara, sald?rganl??a sebep olmu?tur. Çocuk kendi içinde çeli?kilerle doludur. Bir an istedi?ini bir an istemez. Bir an gülerken bir anda a?lamaya ba?lar.Tüm bu süreçte anne baban?n yapmas? gereken en önemli ?ey sakin olmakt?r. Di?er taraftan; so?ukkanl? davranarak çocu?u anlamak,sorun ç?kacak noktalar? görüp ona göre davranmak en do?rusudur. Tutarl? ve merhametli olmakla 2 ya? sendromu atlat?labilir.
2 ya? döneminde çocu?unuzun duygusal geli?imini engellemeyen ve günlük hayat?m?z? kolayla?t?racak davran??lar ne olabilir?
1- DURUMU KABULLENMEK : Bu ça?daki çocuklar?n inatç?, tutturucu, olumsuz, hareketli ve tutars?z oldu?unu unutmamak gerekir. Zor bir süreç olsa da üç ya??ndan itibaren daha uyumlu söz dinler bir çocuk bulaca??m?z? dü?ünüp sakinle?ebiliriz. ?nan?n bunun i?e yarayaca??n? göreceksiniz.
2- SAK?N VE SA?LAM DURMAK: Zorda olsa, 2 ya? döneminde anne-babalar?n özellikle sinir krizi anlar?nda sakin ve sa?lam durmalar?, duygusal tepkiler vermek ya da cezaland?r?c? olmak yerine krizi yat??t?rmay?, çocu?u kuca??m?z? al?p hiç bir ?ey yapmadan ve hiçbir ?ey söylemeden sadece ona s?ms?k? sar?lmay? denemeliyiz. Çocuk bir süre sonra a?lamay? b?rak?p sakinle?ecektir.
3- EVDE GEREKL? DÜZENLEMELER? YAPMAK: Çocu?u sürekli olarak kontrol alt?nda tutmak yerine, ya?ad??? evde gerekli düzenlemeleri yaparak çocu?unda kendinizin de daha rahat etmesini sa?layabilirsiniz. Çocu?u yaralayabilecek, ona zarar verebilecek nesneleri ya da k?ymetli olan e?yalar?n?z? ortadan kald?rarak i?e ba?layabilirsiniz.
4- B?RAZ ÖZGÜRLÜK ?Y?D?R: Çocu?un gün içerisinde sürekli üzerine ve etrafa bir ?eyler dökece?ini, etraf?n da??laca??n? kabullenmek gerekir. Baz? titiz annelerin yapt??? gibi çocu?u sadece oyun park?nda serbest b?rakmak yerine onunda sizinde daha rahat edece?i alanlar olu?turmak her iki taraf? da memnun edecektir. Ayr?ca çocu?unuz kabul edilebilir ayn? zamanda kolay konularda seçme hakk? tan?y?n.( hangi elbiseni giyeceksin k?rm?z?m? mavi m?Ya da hangi oyunca??n? alal?m gibi)ve sorumluluk verebilirsin ( haydi kirli çoraplar?n? kirli sepetine sen atabilirsin) Bu durum krizleri azaltacak ve çocu?unuza ihtiyac? olan kontrol duygusunu sa?layacakt?r.
5- NEYSE K? D?KKATLER? KOLAY DA?ILIYOR: Kendisine ya da etraf?na zarar verecek bir davran?? halindeyken onunla kavga etmek yerine dikkatine ba?ka yöne çekmek çok i?e yarayacakt?r.”Aaaaa bakk” gibi cümlelerle pek çok krizin önüne geçebilirsiniz.
6- A?IRI TEPK?LERDEN UZAK DURALIM LÜTFEN: Çocu?un çabuk de?i?en ruh halini göz önünde tutarak her kar?? ç?k??? her hay?r ‘? bast?rmaya çal??mamal?y?z.Korkutma, sert cezalar,dayak çok zararl?d?r. Tuvalet, yemek yememe konular?nda annelerin ?srarc? tutumlar? çocuklar? bu durumu ileride koz olarak kullanmaya itebilir. Bu konularda gösterilen a??r? tepki çocu?un anneyi tuvaletini uygunsuz yere yapmak ve yemek yememe gibi tehditlerle kar?? kar??ya b?rakabilir.
7- BIRAK SALDIRGANLI?INI GÖSTERS?N: Sald?rgan, kavgac? dürtüleri tamamen ortadan kald?rmaya çal??mak sa?l?ks?z bir durumdur. Çocu?un vurma, ?s?rma, saç çekme gibi al??kanl?klar?n? önüne geçmek için sald?rganl???n? d??ar? vurmas?n? sa?layacak gürültülü oyuncaklar, tahta tokmaklar, itilen-çekilen gereçler, kuleler faydal? olacakt?r.
Bu Zorlu Süreçte Annenin Gerginli?ini Azaltmak Gerekir
1- Geçici bir dönem: Anneleri bu süreçte gerginlikten koruyacak en önemli faktör; geçici bir dönem oldu?unu biliyor olmakt?r.Öfkeye öfke ile kar??l?k vermek asla i?e yaramayacakt?r.