Çocuğunuzun Sözel-Dilsel Zekaya Sahip Olduğunu Nasıl Anlarsınız?

0
48

4390_zko_teardrop-300x197Sözel zekaya sahip çocuklar?n özellikleri
Anne sesi, annenin konu?ma tarz?, annenin dili kullanma ?ekli, annenin nesne ve olaylara gösterdi?i sözlü tepkiler, bebe?in dilsel zeka alan?n?n özelliklerini in?a etmeye ba?lar. Kelimelerini gücünü fark etmi?tir. Yaz?lanlar?n ak?lda tutulmas? konusunda ?iir ve hikaye anlat?lmas?, konular hakk?nda betimlemeler yap?lmas?, farkl? dilleri h?zl? ö?renme becerisi, farkl? ki?ilerle hemen sözel ba?lant?ya geçmesi, sözel-dilsel zeka alan?n? daha a??rl?kl? kulland???n?n göstergesidir.Bir konuya bakarken o konu ba?l??? ilgisini çekebilir. Konu ba?l???n? aradan y?llar geçse bile unutmayabilir. Bir konuya bakarken o konu ba?l???n?n konunun içeri?i ile ba?lant?s?n? dü?ünür. Bir konuya bakarken o konuyu hemen ba?kalar?na aktarabilir.
Bir konuya bakarken o konuyu farkl? anlat?mlarla sunabilir. Bir konuya bakarken o konuyu yeniden farkl? yakla??mlarla sunabilir.
Nas?l Ö?renirler
Bu zeka alan?n? etkin kullanan çocuk, hemen sözcük oyunlar?na giri?ir, baz?lar? sözel, baz?lar? yazma e?ilimi içindedir. Bol bol konu?arak, bol bol espri yaparak ö?renirler.
Nas?l Ölçebiliriz
-Bir konu hakk?nda metin haz?rlamaktan ho?lan?rlar
-Bir konu hakk?nda konu?may? severler
-Bir konu hakk?nda ?emadan çok yazarak, metin kullanarak anlatmay? severler
-Bir konu hakk?nda sözel tart??malara girmeyi severler
-Bir konu hakk?nda kitap, ansiklopedi vb. den ara?t?rma yapmay? severler