Çizgi Film Nasıl Yapılır? Tarihçesi Nedir?

0
89

4390_zko_teardrop-300x197?lginçtir Çin ve Türk ulusunun gölge oyunlar? ile start verildi bu sektöre,19. yy’da Frans?z bir çizerin çal??malar?yla ise h?z kazanmaya ba?lad?. 1830 y?l?nda resimler hareket ettiriliyormu? gibi gösteren ve bu i?in ana maddesi bir oyuncak haz?rland?. Tam olarak 1930 y?l?nda kaliteli çal??malar ve renklerle birlikte bu sektör geli?im göstermeye ba?lad?.Emile Cohl… Bu isim ilk çizgi film çal??malar?n? gerçekle?tirmi?tir. Beyaz bir ka??t üzerinde çal???lm?? küçük siyah beyaz çöp adamlar çizgifilminde yer alm??t?r. ?lk denemeye göre ba?ar?l? bir sonuç al?nm??t?r.
Sesli sinema sektörünün ortaya ç?kmas? ile çizgifilm sektöründe de yeni bir dönem ba?lam?? oldu. 1923 senesinde hepimizin çok iyi bildi?i Walt Disney stüdyolar? kuruldu,ilk çal??malar ise Miki Fare,Donald Duck,Prenses ve Yedi Cüceler oldu. Çizgi filmin ard?ndan animasyon filmler günümüzde elbette teknolojinin seviye atlamas?yla  yerini ald?. Animasyonlar küçük,büyük herkesin dikkatini çekmeyi ba?ard?. E?lence ve e?itici bir amaç ta??yan bu tür çizgifilmlerin devam? niteli?inde oldu.
Ülkemizde Çizgi Film Sektörü:
Çizgifilm,çok zahmetli ve sab?r gerektiren bir i? arkada?lar d??ar?dan k?sa gibi görünen filmlerin yap?m a?amas? aylar y?llar bile sürebilmekte. Tek tek özenle çizilip ayn? çizgiler defalarca sayfalarda yer almaktad?r. Ülkemizde çok fazla geli?im gösterdi?ini söyleyemem sizlere ancak birçok çal??ma yap?ld?.
O?uz Aral, Ferruh Do?an gibi ünlü isimler Canl? Karikatür isimli bir stüdyo kurarak ülkemizdeki baz? çizerleri bu çat? alt?nda toplad?,Kocayusuf ve Direkleraras? gibi filmler çizildi ortaya konuldu. Daha birçok stüdyo bulunan ülkemizde bunlar?n baz?lar? hayat?na devam ederken baz?lar? ise tamamen da??lm??t?r. Bizim ilk amac?m?z çizgilerimizin milliyetçi bir amaçla çizilmesi ve destans? ve tarihsel karakterlerimizi bu perdeye yans?tmak. TRT’nin güzel bir çal??mas? tamamen çocuklara hitap eden Peppe karakteri birçok yeti?kinin de dikkatini çekmi? ve ilgiyle izlenmektedir.

Google dan Gelen Aramalar: