Çin Seddi Nedir? Neden ve Nasıl Yapılmıştır?

0
17

4390_zko_teardrop-300x197Po Hay deniz körfeziden ba?lar kal?nt?lar? burada yer almaktad?r ve en son Gobi çölünün güneyinden bat?ya yönelerek devam eder. Bu yap?lanman?n temelleri ilk olarak M.Ö 7. yy’da Vhu Krall??? taraf?ndan Henan eyaletinde at?lm??t?r ancak ilk set çok da uzun de?ildir. Daha sonraki dönemlerde Hun, Tunguz ve Mo?ollar?n sald?r?lar? artmaya ba?lam?? ve bu uygarl?klar? fazlas?yla rahats?z etmi?tir. Dönemin imparatoru Qin Shin Huang, M.Ö 3. yy’da bu alan? boydan boya kapatma dü?üncesiyle a??lmaz duvarlar in?a ettirmeye ba?lad?. Tek bir imparator taraf?ndan geli?tirildi?i ya da in?a ettirildi?i söylenemez sürekli eklemelerle bu a??lmaz duvarlar sürekli yükseldi ve uzad?. Son olarak Ming Hanedan? seddi onarm?? ve savunma amaçl? kullanm??t?r.Seddin tamam? günümüzde hali haz?rda bulunmamaktad?r fakat y?k?nt?lar?yla birlikte 10.000 km uzunlu?a ula?t??? bilinmektedir. Duvarlar?n yüksekli?i 7-10 metre aras?nda de?i?ir. Duvarlarda gözetleme kuleleri, siperlik ve okçu kuleleri bulunmaktad?r. Bu duvarlar için 1.800.000 i?çinin çal??t?r?ld??? söylenmektedir.Çin Seddi’nin Genel Özellikleri Nelerdir?
– Her 9 km’de bir fener kulesi bulunmaktad?r.
– Üst k?sm?n kal?nl??? 6 metre civar?ndad?r.
– Taban kal?nl??? 7 metredir.
– Toplam uzunluk Türkiye’nin çevresini 2 kez dola?acak ?ekildedir.
– Setler baz? bölgelerde kademeli ?ekilde in?aa edilmi?tir.
– Duvarlar üzerinde saray ve tap?naklara rastlan?r.
– Tarihte en çok insan çal??t?r?lan yap?d?r.
Tarihin bu muhte?em savunma mekanizmas? zaman zaman geçildi ancak bunu yapabilen imparatorluklar da çok zaman harcad? ve çok zaman kaybetti. Ak?ll?ca ve uzun süreli bir çal??ma olan duvarlarda çal??an binlerce i?çinin ismi duvarlara yaz?l? haldedir.