Cilt Nedir? Neden Yaşlanır?

0
17

4390_zko_teardrop-300x197Y?llard?r kad?nlar veya erkekler için en büyük sorun cildin ya?lanmas?d?r.Cilt hem içten hemde d??tan ya?lan?r bunun sebebi genellikle hava de?i?iklikleridir.Organlar?m?z de?i?en havadan etkilenmez bu sebeple cilt içten ya?lan?rken hava de?i?iminden dolay? d??tan da ya?lan?r.Ya?lanman?n di?er sebepleri ise bakal?m nelermi? ?En önemlisi tabii ki vücudun yeterli miktarda vitamin almamas?.Vitamin vücudu yeniler ve enerji verir.Vücut kendi kendine vitamin üretemez bu sebeple de vitamin d??ar?dan al?n?r.Unutulmamas? gerek bir ?eyse vitamininde fazlas? yarar de?il zarard?r.Fazla ve gereksiz vitamin kusma,ba? a?r?s?,idrar yolu problemlerine yol açar ve hatta ölüme.Peki vücudumuzun yeterli miktarda vitamin al?p almad???n? nas?l anlayaca??z? Tabii ki düzenli beslenme.Karbonhidrat,ya? ve protein gibi ana besin ögeleriyle günlük yeterli vitamini kar??lar.
Vücudun yakla??k %75 gibi ciddi bir oran? sudur.Kaybolan su deriyi ve organlar?n? olumsuz etkiler.Bu nedenle yeterli miktarda su içilmelidir.Ya?l?l??a sebep olan bir di?er unsur ise süt içmemek.Sütte bulunan D vitamini hem vitamin olarak vücudun ya?lanmas?n? engeller hemde enerji verir ve enerji vücudun ya?lanmamas?n? olumlu yönde etkiler.Kaslar? esnetmemek ya?l?l??a sebep olan önemli unsurdur.Egzersiz yapmamaktan bahsediyorum.Egzersiz yapmak ve spor yapmak görüntüyle alakal?d?r.Ya?l? bir görüntü yerine vücuda dinç ve sa?l?kl? bir görünüm kazand?r?r.Beslenme her konuda çok önemlidir.Al?nan besinler yetersizse ya?l? bir görünüm ortaya ç?kar.Bu sebeple düzenli ve yeterli besinler al?nmal?d?r.Ayn? zamanda yetersiz beslenme ba????kl?k sisteminin zay?flamas?na,vücudun çal??ma aksakl?klar?na,gücün ve verimlili?in dü?mesine,obeziteye,?i?kin kar?n,yorgunluk ve benzeri sebeplere neden olur.A??r? alkol kullanmak cildin ya?lanmas?na sebep olan durumlardan biridir.Alkolün ya?l?l??a sebep olmas?; alkol al?nd?ktan sonra kana h?zla kar???r ve damar kireçlenmesine yol açar.Ayn? zaman da alkol, alg?lamay? yava?lat?r ve dü?ünememeye sebep olur.Sigara içmek ve sigara duman? da cildin ya?lanmas?na sebep olan etkenlerdir.Sigar?n?n zehirli maddeleri cildi ya?land?r?r.Sigara kan?n içinde ki oksijeni de azalt?r.Oksijen azl??? ya?lanmaya sebep olur.

Stres hem psikolojik ya?l?l??a hem cilt ya?l?l???na sebep olur.Gergin psikoloji hem mimikleri sertle?tirir hem de kas?lm?? yüzde ki oksijen al?? veri?ini tam anlam?yla yapamaz.Yanl?? kullan?lan kozmetik ürünlerine dikkat edin.A??r? makyaj yüzü güzel de?il yapmac?k gösterir ayn? zamanda da cildi ya?land?r?r.Makyaj? temizlemekte mutlaka yap?lmal?d?r.Makyaj malzemelerin içinde ki malzemelere de dikkat edilmelidir,çünkü makyaj malzemelerin içindekiler cilt üzerinde alerji yapabilir.Güne?teki sert UV ???nlar? cilt kanserine yol açabildi?i gibi ya?l? bir cilt görüntüsüne de sebep olur.Bu nedenle a??r? güne?ten kaçmal? ve güne?e kar?? koruyucu kremler kullanmal?y?z.Çevre kirlili?ine maruz kalmakta cildi olumsuz etkiler. Havada bulunan toksin maddeler cildi vaktinden önce ya?land?r?r.