Cilt Bakımında Doğru Bilinen Yanlışlar

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Bunlardan baz?lar?;
1-Sabun Cildi Kurutur: Hepimizin bildi?i ve uygulad??? en büyük yanl??lardan biridir.Ben bir güzellik uzman? olarak hala cilt temizlemede sabunu tercih etmekteyim.Di?er kozmetik ürünlere oranla sabun gün içinde hava kirlili?inden cildinizi di?er kozmetik ürünlerinden daha çok korur.Ayr?ca sabun kadar hiçbir ürün cildi derinlemesine temizlemez.
2-Hep Ayn? Ürünü Kullanmak Yanl??t?r: Ürün de?i?tirmek cildin sadece deforme olmas?na neden olur.Cilt al??t??? ürüne daha çok yan?t verir.Ayn? ürünü kullanmak yanl?? de?il;do?rudur.
3-Cildi Her Gün Temizlemek Do?ru De?ildir: Cilt; ayn? ellerimiz gibi gün içerisinde en çok havayla temas eden yerdir.Ellerinizi hergün y?kamak zararl? olmad???na göre;cildinizide düzenli temizlerseniz daha sa?l?kl? bir cilde sahip olursunuz.
4-Ya?l? Cildin Nemlendiriciye ?htiyac? Olmaz: Her cilt gibi ya?l? ciltte uygun nemlendirici ile nemlendirilmelidir.Bu cildinizin size daha sa?l?kl? cevap vermesini sa?lar.Tabiki de önemli olan do?ru temizleyiciyi bulmakt?r.
5-Ucu Beyaz Sivilceler S?k?lmal?d?r: Asl?na bakarsan?z bu tart??mal? bir konu..Fakat bana göre hiçbir sivilce s?k?lmamal?d?r.Sivilce kurutucu ürün kullanarak sivilcenin kendili?inden sönmesi beklenmelidir.Her sivilce s?k?ld???nda siyah noktaya merhaba denir.Çünkü s?kt???n?z sivilce yerini açm?? olursunuz.Cildin kirlenmesi sonucunda da bu yer siyah noktaya dönü?ür.Siz s?kars?n?z o tekrar olu?ur.K?sacas?;sa?l?kl? bir cilde sahip olmak istiyorsak;onu temiz tutmal?,nemlendirmeli,çok a??r? makyaj ürünleri kullan?lmamal?,yanl?? kremler kullan?lmamal? ve ara s?ra de?il düzenli olarak temizleme i?lemi yap?lmal?d?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.