Çiğ Köfte ve Tarihçesi

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Ortaya ç?kt??? yer ?anl? Urfad?r fakat Adana, Gazi Antep, Diyarbak?r, Mara?, Elaz?? ve Mardin gibi birçok do?u ve güneydo?u ilimizde de yöresel lezzetler aras?nda ba? s?ray? alm??t?r.Çi? köftenin Tarihçesi;
Çi? köftenin ortaya ç?k?? ise Hz.?brahim peygamber dönemine dayanmaktad?r. Rivayete göre Nemrut, Hz ?brahim’i yakmak için çok büyük bir ate? yakt?r?r. Bu ate? o kadar büyüktür ki; Hz. ?braim bu ate?ten kurtulsa da, bu ate?in büyüklü?ü ve deh?eti yöre halk?n? derinden etkiler ve o günden sonra hiç kimse ate? yakmaya cesaret edemez. ??te herkesin ate? yakmaktan korktu?u bu dönemde, insanlar her?eyi çi? yer. Lakin eti çi? yemek mümkün de?ildir, bunun üzerine insanlar eti biber gibi baharatlarla yo?urmaya ba?larlar, etin baharatlarla yo?urulmas? onun a??rl???n? al?p eti yum?atmaktad?r. ?lk ba?larda sadece et ve biber kar???m? olan bu yiyece?e zamanla bulgur, ye?illikler ve di?er baharatlar eklenir ve Çi? köfte meydana gelmi? olur.
Gelelim çi? köftenin yap?l???na;
Çi? köfte, bu amaçla üretilmi? özel tepsilerde yo?urulur. Çi? köftenin hammaddesi bulgurdur, ilk olarak bulgur ve baharatlar iyice birbirine geçene kadar yo?urulur. Ard?ndan ince ince do?ran?lm?? ye?illikler ilave edilir. Daha sonra kar???ma çok küçük ?ekilde do?ranm??, sinirsiz et eklenir ve uzun uzun yo?urulur. Çi? köfteyi yo?urma i?i çok zahmetli oldu?u ve bilek gücü gerektirdi?i için genellikle çi? köfte erkekler taraf?ndan yap?l?r.
Tabi günümüzde çi? köfteyi fabrikalar da üretip satan birçok çi? köfte imalatç?s? da vard?r. Bu fabrikalarda çi? köfte el de?meden modern makinelerle üretilmektedir. Ayr?ca Sa?l?k Bakanl???, et ile yap?lan çi? köftenin sat???n? yasaklam??t?r. Çi? köfte, genellikle avuç içinde s?k?l?p ince uzun bir ?ekil verilerek marul ile birlikte servis edilir, fakat baz? bölgelerde lava?a sar?larak da servis edildi?i görülür. ?algam yada ayran ile birlikte tüketilir.
severek yiyoruz  🙂