Çıban Nedir? Nasıl Oluşur? Tedavi Yöntemi Nedir?

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Nas?l Olu?ur?
Bir k?l?n ç?k?? borucu?undan içeri giren mikrop yak?n?ndaki ya? bezesini ula??r. Burada ki?inin, direnci dü?ükse üretmeye ba?lar. Zamanla yang? bölgesinde bulunan damarlarda bol miktarda akyuvar toplan?r. Akyuvarlar?n Stafilokoklarla sava??mlar? genellikle her ikisinin de ölümüyle sonuçlan?r. Ve bölgede bu iki organizman?n art?klar?n? toplamaya ba?lar.
Zaman geçtikçe ya? bezlerinin hücrelerde de parçalanma bölgesinin çevresinde yalanc? bir kese meydana gelir. Olaya müdahale edilmez ise serum akyuvar vb. s?z?nt? bu kese içinde h?zla akmay? sürdürür. Kesenin büyüme yönü nispeten daha yumu?ak ve dirençsiz olan derinin yüzeysel bölümüne do?ru yol al?r. Halk aras?nda buna “”Ç?ban?n Ba? göstermesi” denir. Ç?ban, önceden, ufak bir sivilce gibi. Ba?lar. Bu sivilce çok a?r?l?d?r. Sivilcenin etraf? k?zar?r. Bir müddet sonra sivilce büyür, oldu?u yerde ufak bir kabar?kl?k meydana gelir ve bu kabar?kl???n ortas?nda beyaz bir cerahat kütlesi toplan?r, buna (ç?ban?n özü) derler.Yüzde ç?kan ve dudak kenarlar?nda ç?kan ç?banlar di?er uzuvlara göre daha tehlikelidirler.
Belirtileri Nelerdir?
Hafif bir k?zart?, ?i?me, yerel ate?, yang? (iltihap) görüntüsü olu?ur. Vücudun yorgunluk, açl?k, hastal?k gibi sebeplerle ya?ayan ve a??r? derecede kilo kayb? ç?banlara ortam haz?rlar.
Tedavisi Nas?ld?r?
Ç?ban kendili?inden patlar ya da cerrahi bir müdahaleyle bo?alt?l?r. Cerrahi müdahale uygulanana kadar ç?ban?n üstü temiz gazl? bezle kapat?lmal? ve daha fazla mikrop almamas? sa?lanmal?. Antiseptik Solüsyonlarla (eriyiklerle) temizlenir. Gerekirse bo?alma yerinin sa?lam dokularla örülmesi önlenerek irinin yeniden birikmesinin önüne geçilir. Olay ba?lang?çtaki yang? a?amas?nda fark edilirse Antiyobatik tedavisiyle ç?ban olu?umu önlenir. Tedavi genelde cerrahi müdahale gerektirir. ?eker hastal??? çeken insanlarda ç?kan ç?banlar, büyük ve çok iltihapl? olurlar, kolay kolay kapanmazlar.