Chip Tuning Nedir? Nasıl Yapılır?

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Chip tuning uygulamas? iki ?ekilde yap?l?r. Bunlardan ilki orjinal chipin sökülerek yerine yenisinin tak?lmas?, ikincisi ise orjinal olan chipin programlanabilir olmas? halinde modifiyeli program?n aktar?lmas?d?r. Bu programlama sayesinde genel olarak performans artarken, günlük kullan?m ko?ullar?nda çok daha canl? ve h?zl? tepki verir. Bu uygulama hem dizel hemde benzinli araçlara yap?labilmektedir.Chip tuning uygulamas?yla ilgili birçok söylentiler vard?r. Baz?lar? motorun belli ?artlara dayanabilece?i için bu uygulaman?n araç üretiirken yap?labilce?ine ra?men üreticilerin bu uygulamay? uygun bulmay?p yapmad?klar?n? savunur. Baz?lar? da araç üreticilerinin performanstan daha önemli ?eylere dikkat ettiklerini savunur. Örnek olarak yak?t tasarrufunu, uygun olmayan kullan?m ko?ullar?a, kullan?c?n?n kalitesiz yak?t kullanabilce?ine, bak?mlar?n? kötü ve eksik yapabilce?ini dü?ünmek zorunda olduklar?n?, bu uygulamadan sonra s?n?rlar zorland??? için araca her zaman iyi bak?lmas? gerekti?i için üretim s?ras?nda uygulanmad???n? savunur.
E?er sizde bu uygulamay? yapt?rmay? dü?ünüyorsan?z mutlaka yetkili bir ki?inin görü?üne ba?vurup yapt?rmal?s?n?z. Aksi takdirde arac?n?z ve cebiniz için sonu hüsrana dönü?ebilir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.