Çevresel Sinir Sisteminin Yapısı

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Omurilikten ç?kan sinirler duyu ya da motor sinirlerdir. Her bir omurilik siniri, ön ve arka kök olmak üzere iki kökün birle?mesi ile olu?ur. Ön kök motor, arka kök duyu sinirlerinden olu?mu?tur. Kökler omurlar aras? delikte birle?erek tek sinir halinde ç?kar. ?nsandaki en büyük sinir çifti, bacaklara giden siyatik sinirleridir.
Çevresel sinir sisteminde yer alan duyu sinirleri, uyart?lar? alarak beyne ve omurili?e götürür. Buralarda olu?turulan tepkileri dokulara, bezlere ve organlara ta??yanlar ise motor sinirlerdir.
Çevresel sinir sistemi somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olmak üzere iki k?s?mda incelenir.
1)SOMAT?K S?N?R S?STEM?
Somatik sinir sisteminde duyu sinirleri ve motor sinirleri bulunur. Bu sinirlerin hücre gövdeleri merkezi sinir sisteminde yer al?r, uzant?lar? ise iskelet kaslar?na gider. ?stemlik olarak yap?lan bu hareketler bu sistem taraf?ndan kontrol edilir. Somatik sinir sistemini olu?turan sinir hücrelerinin aksonlar?nda miyelin bulunur. Bu nedenle impuls iletimi oldukça h?zl?d?r.