Çernobil Faciası ve Geride Bıraktıkları

0
25

4390_zko_teardrop-300x197Çernobil facias? Sovyet topraklar?nda meydana gelen ve dünyay? etkileyen bir patlamayd?. Yank?lar? halen sürmekte ve etkilerini de görebilmekteyiz.Çernobil nükleer santralinin 4 numaral? reaktöründe gerçekle?tirilen ve zay?f güvenlik önlemleri ve hatal? santral çal??anlar? ve gerçekle?ebilecek büyük bir patlama…Hiro?ima ve Nagasaki’ye at?lan atom bombalar?n?n 200-250 kat? kadar daha fazla radyoaktif madde yeryüzüne s?zd? ve deney gerçekten ölümcül bir hal ald?. Kaza sonras? Kuzey yar?mküredeki hemen hemen her alanda Çernobil’in etkileri ve zararlar? gözle görülür ?ekildeydi. Bunun yan? s?ra rüzgar ve iklim olaylar?n?n da etkisiyle radyoaktif maddelerden farkl? farkl? ülkeler de nasibini ald?lar. 150.000 km² topra?? etkisi alt?na ald??? ve kirletti?i söyleniyor ara?t?rmac?lar taraf?ndan. Almanya’n?n güneyinde ve ?ngilterede insan ölümleri ve kanser riski daha da artt? bunun yan? s?ra hayvan ölümlerinin önü kesilemedi.
Ortaya konulan verilerin gerçeklik pay? bana göre s?f?r çünkü yapt???m ara?t?rmalarda hala nükleer santralin kullan?labilir ve zarars?z oldu?u savunuluyor ve aklama çal??malar? devam ediyor. Bu konuda en büyük tepkiyi Greenpeace gösteriyor. Ölü say?s? 93.000 onlar?n rakamlar?na göre…
Ülkemizde Trakya ve Karadenizde etkisini gösteren Çernobil özellikle Karadeniz bölgesi halk?n?n topra??n? bitirmi? durumda yeti?tirilen ürünler e?er tabi olgunla?abilirse tamamen zararl? ve kanser için çok müsait.
Çernobil Santrali
Santral her biri 1000 megavat (mW) gücünde dört reaktörden meydana geliyordu. 25 nisan 1986′da santralin dört numaral? reaktörü rutin bak?m için kontrol alt?na al?nd?. Mühendisler bu ara içerisinde deneyi gerçekle?tirmek için bir f?rsat olarak dü?ündüler. Deneyin amac? tam olarak, reaktörün çal??mas? ans?z?n durdu?unda buhar türbinlerinin ne kadar süre çal??may? sürdüreceklerini ve böylece ne kadar süre acil güvenlik sistemine güç sa?layabileceklerini görmekti.