Cep Telefonunun İcadı ve Zaman İçinde Yolculuğu…

0
26

4390_zko_teardrop-300x1973 Nisan 1973 tarihinde icat etti?i cep telefonu ile ilk görü?meyi yapm??t?r. Tabiki yapm?? oldu?u bu telefon bir tu?la gibi, 850 gr.  a??rl???nda, 25 cm yüksekli?inde, 8 cm derinli?inde ve 4 cm geni?li?indeydi. Günümüzde mevcut olan küçük cep telefonlar? yan?nda bu bariz bir ?ekilde büyük olsa bile o dönemde bir devrim niteli?indeydi.Bu yolculukta cep telefonu çok büyük de?i?imlere u?rad?. Avrupa Telekomünikasyon Standartlar? Komitesi 1982’ de ad? GSM olan Global Systems Mobile’? olu?turdu. GSM Avrupa birli?i taraf?ndan 900 Mhz frekans?nda çal??mas? için gerekli çal??malar? yap?ld? ve takip eden y?lda bunu karara ba?lay?p hayata geçirdiler. Avrupa’ da 1988 ve 1989 y?llar?nda yap?lan çal??malar sonucunda 1991 de adeta GSM’ in merkezi haline gelen Finlandiyada Nokia’ n?n 1011 model telefon üretilerek ilk görü?me yap?ld?.
Türkiyede bu durumun süregelmesi ilk GSM operatörü olan Turkcell ile oldu. 1994 y?l? Mart ay?nda Turkcell hizmet vermeye ba?lad?. Turkcell’ i takiben 2 ay sonra Telsim (Vodafone) geldi. 3. Operator Avea ise 2001 Mart ay?nda hizmete ba?lad?. Günümüzde ise kullan?lan sim kart say?s? yakla??k 60 milyon seviyelerine ula?t?.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.