Cep Telefonu İle İlgili Bilinmesi Gerekenler ve Bazı Püf Noktaları

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Cep telefonunun i?letim sistemi nas?l güncellenir?
Cep telefonlar?m?z? bilgisayar gibi dü?ünebiliriz. Cep telefonun içinde bulunan bütün sistemler içerisine yerle?tirilmi? bir yaz?l?m sayesinde çal???r. Bu yaz?l?mlar zaman içerisinde bozulabiliyor ve telefonda donma ile kilitlenme ar?zalar?na sebep olabiliyor. Veya üretici yaz?l?mda eksik kalm?? noktalar olabiliyor. bu durumlarda o yaz?l?mlar?n güncellenmesi veya yükseltilmesi gereklidir. Baz? üreticilerin destek sayfalar?nda yaz?l?m güncellemesi ile ilgili olarak kullan?c?lara çe?itli seçenekler sunmaktad?r. Ancak bu güncellemeler fabrika veya servislerde kullan?lan güncellemeler ile ayn? de?ildir. ?nternet ortam?ndan bilinmeyen noktalardan indirilen güncellemeler cep telefonumuzun çökmesine sebep olabilir. O nedenle kullan?c?lar?n dikkat etmesi gerekir. Normal ?artlarda bir cep telefonunun yaz?l?m?n?n güncellenmesi için bir bilgisayara veya üreticinin onlar için üretti?i kablolara ihtiyaç vard?r. Üretici firmalar bu ?ekilde güncellemeler yapmaktad?rlar.Cep telefonumuzun ?arj?n?n uzun süre dayanmas? için ne yapabiliriz?
En önemli nokta orjinal batarya ve ?arj cihaz? kullanmam?z gereklidir. Bir cep telefonunu ilk sat?n ald???m?z zaman ilk kez ?arja takt???m?z zaman en az 10 saat ?arjda durmas? gerekir. Bu durumdayken telefon asla ?arj cihaz?ndan çekilmemelidir. ?kinci ve üçüncü ?arjlar? da batarya tamamen bittikten sonra 5-6 saat civar?nda ?arjda tak?l? bekletmemiz gereklidir. Ofiste veya evde duran ki?ilerin ?arj? daha uzun süre dayan?r. Çünkü baz istasyonlar?na daha yak?n oldu?u için belli bir sabitlikte güç harcad???ndan uzun süre dayan?r ?arj?m?z. Telefonlar?m?zda bulunan uygulamalar? ne kadar çok kullan?rsak sarj?m?z o kadar çabuk azal?r.
Cep telefonlar?n?n yayd??? elektromanyetik dalgalardan nas?l korunabiliriz?
Cep telefonlar? elektromanyetik dalgalar yaymaktad?r. Bu elektromanyetik dalgalardan korunmak için cep telefonlar?m?z uyurken yast?k alt?na kesinlikle konulmamal?d?r ve hatta yatt???m?z odadan d??ar?da tutulmal?d?r. Önemli bir nokta ise cep telefonlar? hamile bayanlardan ve küçük çocuklardan kesinlikle uzak tutulmal?d?r. Evimize geldi?imizde veya i?imize gitti?imizde cep telefonumuzu en az bir metre uza??m?zda tutmal?y?z. Çünkü telefon biz konu?ma yapmasak bile belli aral?klarda ?ebeke ile haberle?mektedir. O nedenle cep telefonu mümkün oldukça uza??m?zda tutmakta fayda var.
Cep telefonlar? hangi durumlarda garanti kapsam? d???nda kal?r?
S?v? temas? kapsam?nda bütün cep telefonlar? kapsama d???nda kal?r. Bir cep telefonuna çok az bir s?v? temas? bile olsa bu serviste anla??l?r. Darbe görmü? ise, yan sanayi kapak, yan sanayi batarya, yan sanayi ?arj cihaz? kullan?l?rsa ve yetkili serviste bu tespit edilirse telefonumuz kapsama d???nda kal?r. Çünkü yan sanayi olan parçalar telefonda geri döndürülemeyecek hasarlar yaratmaktad?r.
Cep telefonlar?n?n belli bir ömrü var m??
Cep telefonlar?n?n ömrü genellikle 2 senedir. Ancak bu durum kullan?c?n?n cep telefonunu kullan???na ve telefonun kalitesine göre uzayabilir veya k?salabilir.