Cemre Düşmesi Nedir?

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Arapça kökenli olan cemre kelimesinin hikayesi vard?r. Arap insanlar havalar ?s?nd??? zaman yüksek yerlerde ya?arlar. K?? aylar? geldi?inde ise düzlük yerlerde ya?amaktalard?. Düzlük yerlerde ortaya büyük bir çad?r yap?l?r. Bu çat?rda birlikte ya?arlard?. Çad?r?n hemen d???nda küçükba? hayvanlar daire ?eklinde yerle?tirilir. Küçükba? hayvanlar?n d???na da develer yerle?tirilirdi. K?? geldi?inde birisi kendileri için di?er ikiside küçükba? hayvanlar ve develer için olmak üzere üç ate? yakarlard?. Havalar?n ?s?nmas?yla birlikte bu ate?ler birer hafta arayla d??ta içe do?ru söndürülmü?tür. Böylece havalar?n ?s?nmas? halk dilinde havalar?n ?s?nmas? anlam?na gelmi?tir.Cemrenin ilkbahar ba?lamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve topra?a s?ras?yla dü?tü?üne inan?l?r. Bu dü?en cemreler sayesinde hava, su ve toprak ?s?n?r.
19-20 ?ubat tarihlerinde havaya 26-27 ?ubat tarihinde suya 5-6 mart tarihinde ise topra?a cemre dü?tü?üne inan?lmaktad?r.
Halk cemrenin dü?ü? s?ras?na göre önce havan?n ?s?nd???na sonra su ve yerin ?s?nd???na inan?r. Ancak bu co?rafi bilgilerle çat??maktad?r. Çünkü; güne? ???nlar? önce topra?? ?s?tmaktad?r. Yerden yans?yan ???nlar havay? ?s?t?r. Bunu örnekleyecek olursak da?lar?n yüksek k?s?mlar?n?n kar olmas? ve buralarda havan?n so?uk olmas?n? verebiliriz. Halk aras?nda cemre dü?mesiyle birlikte H?d?rellez ve nevruz kutlamalar? ba?lamaktad?r.
Cemre dü?mesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alan?nda kendine yer bulmu?tur. Osmanl? zaman?nda Divan ?airleri cemre zamanlar?nda önemli ki?ilere övgü ?iirleri yazarlard?. Bu ?iirlere ‘cemreviye’ denilmektedir.