Çekingenlik ve Utangaçlık Bir Hastalık Mıdır? Yoksa Karakter Mi?

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Herkesin belirli alanlarda çekindi?i , kendini ifade etmekte zorland??? noktalar vard?r ancak bu durum bazen fobi derecesinde ba? gösterebiliyor.Sosyal fobi olarak nitelendirilen bu durum ülkemizde özellikle a??r? aile bask?s?na ba?l? olarak s?k s?k görülebiliyor.Kimileri bu durumu kendi içine kapanarak göz ard? etmeye çal???yor kimileri ise durumun fark?nda fakat bir türlü bulundu?u durumdan ç?kman?n yolunu bulam?yor.Sosyal fobide tüm di?er fobiler gibi psikolojik bir rahats?zl?kt?r.Bu nedenle tedavisinin mümkün oldu?unu söyleyebiliriz ancak bu da tamamen ki?inin beyninde kendini de?i?tirme karar?na ve azmine ba?l?d?r.Beyin insanlar?n en önemli organ?d?r, bazen dünyay? de?i?tirecek fikirlerin ortaya ç?k???na sebep olur bazen de ki?inin ya?ama bak???n? , hayat?n? k?saca tamamen ki?iyi de?i?tirecek kadar etkilidir.Dolay?s?yla tüm psikolojik rahats?zl?klar?n tedavisi yine ki?inin kendisidir.Sosyal fobi ilk kez 1966 y?l?nda Isaac Marks taraf?ndan tan?mlanm??t?r.Psikiyatrist olan Isaac Marks sosyal fobiyi temelinde ba?ka insanlar?n bulundu?u ortamda küçük dü?me, hata yapma veya yarg?lanma korkusu olarak tan?ml?yor.Sosyal fobisi olan ki?iler sürekli herkes beni izliyor korkusu içindedir.Yapt?klar? her harekette , bulunduklar? her ortamda insanlar taraf?ndan izleniyormu? gibi bir hisse kap?l?rlar ve dolay?s?yla rahat hareket edemezler.Bunun yan?nda ‘hay?r’ diyebilmek bu ki?iler için oldukça zordur.Hay?r diyerek kar??s?ndakini geri çevirmek psikolojik olarak kendilerini güvensiz hissetmelerine neden olur.Sosyal fobiklerin bir di?er zorland?klar? nokta ise göz temas? kurmakt?r.Ço?u kez kar??s?ndakilerin gözüne bakmadan konu?urlar hatta kimi zaman yüzlerine bile bakmada zorluk ya?arlar, konu?ma esnas?nda sabit bir noktaya veya çevreye odaklanmaya çal???rlar.
Sosyal fobi her ya?ta ortaya ç?kabiliyor.Ancak ço?u kez ileri ya?larda ortaya ç?kan bu durumun kayna?? çocukluk y?llar?na dayan?yor.Yeti?kinlerde ortaya ç?kan sosyal fobiyi genellikle i? hayat?nda ortaya ç?k?yor.?? görü?mesinden ba?layarak boy gösteren bu sorun daha sonralarda da ki?inin kariyerinde yükselmesine engel olur.Böyle ki?iler yap?lan toplant?lara fikirlerini sunmada ve i? arkada?lar?yla ileti?im kurmada zorluk ya?arlar.Özellikte çocukluk döneminde ortaya ç?kan sosyal fobiyi körükleyen etken ö?renilmi? çaresizliktir.Ö?renilmi? çaresizlik çocuklukta aile ortam?nda sürekli a?a??lanma , yap?lan hatalarda çocu?un üstüne gitme ve okul döneminde sürekli yetersiz görülme ve bunun çocu?a da yans?t?lmas?yla olu?ur.Ve tüm bunlar?n ki?inin üzerinde b?rakt??? psikolojik etkileri silmek oldukça zorudur.
Çekingenlik kimi durumlarda normal düzeydedir ve bu ki?inin karakterinden kaynaklan?r. A??r?l??a kaçmad??? ve ki?inin sosyal ya?am?n? etkileyecek düzeyde olmad??? sürece bu durumu hastal?k olarak nitelendirmemek gerekir.Hastal?k olarak tan?mlayabilece?imiz sosyal fobinin tedavisinde psikoterapi yöntemleri kullan?l?yor.Ki?iye özel haz?rlanan bu psikoterapi yöntemleri tamamen ki?inin tedavi sürecindeki iste?ine ba?l?d?r.Daha önce de belirtti?imiz gibi psikolojik rahats?zl?klar?n tedavisi ki?inin iste?ine ve dü?ünsel olarak kendini iyile?meye haz?rlamas?na ba?l?d?r.Bunun yan?nda hastal??? kabullenmek ve inkardan kaç?nmak tedavide en önemli basama?? olu?turur.
Utangaç olmak ve yüzün hemen k?zarmas? gibi ?eyler ki?inin ald??? aile terbiyesiyle orant?l? güzel ?eylerdir. Bence yüzü k?zarmayan pek bir?eyden çekinmeyen ki?ileri tart??mak gerekir. As?l hastal?k bu olsa gerek…