Çekik Gözlü Olmanın Sebebi Nedir?

0
42

4390_zko_teardrop-300x197Çinliler, Japonlar, Mo?ollar, Eskimolar ve birçok ?rktan vatanda??n gözleri çekiktir.Bunun sebebini aç?klayacak olursak;
Göz yap?s? dünyadaki tüm insanlarda ayn?d?r.Çekik gözlü olman?n sebebi göz kapaklar?d?r.Çekik gözlü olan ?rklarda göz kapa??n?n 2. k?vr?m? gözün üstüne do?ru daha çok inmi?tir.Gözün üstüne daha çok inen göz kapa?? gözün daha dar görünmesine neden olmaktad?r.
Asl?nda bu k?vr?m k?? mevsiminin so?uk geçti?i ve kar tabakas?n?n yo?un oldu?u yerde i?e yaramaktad?r.Kar tabakas?ndan insan?n gözüne kama?t?ran bir ???k gelmektedir.Bu k?vr?m sayesinde o ???ktan korunulur.Yani göz kapa??ndaki 2. k?vr?m kar gözlü?ü görevini yapar.
Ama çekik gözlü baz? insanlar?n ya?ad?klar? yerlerde kar ya?m?yor diyecek olursan?z; tarihte bilindi?i gibi bu insanlar?n atalar? son buzul ça?la birlikte Asyan?n kar ve buzlu bölgesi Sibirya dan daha s?cak olan güneye ve ?uan ya?ad?klar? bölgelere göç etmi?lerdir.
?nsan vücudu do?al olarak iklime ayak uydurmu?tur.Ayn? zamanda çekik gözlü insanlar?n burunlar?da küçüktür.Burun delikleri ise solunan havan?n ci?erlere gidene kadar ?s?nmas? için dard?r.So?uktan dolay? ciltleri ya?l? yap?ya bürünmü?tür.Ayn? zamanda bu ki?ilerin burunlar? rüzgar?n olumsuz etkisinden fazla etkilenmemesi için di?er insanlara göre daha küçüktür.