Çekiç Atma Sporu

0
14

4390_zko_teardrop-300x197Çekiç Atma, iki elle tutulan bir çekicin, bir daire içinden f?rlat?larak at?ld??? alan sporunun ad?d?r. Yüzy?llar önce Britanya Adalar?nda geli?en oyunun ba?lang?c?, efsaneye göre M.Ö. 2000 dolay?nda ?rlanda?da düzenlenen Tailteann Oyunlar??nda Kelt kahraman? Cu Chulainn?in bir araba tekerle?ini dingilinden tutup, ba??n?n çevresinde döndürerek hiç kimsenin atamayaca?? kadar uza?a atmas?na dayanmaktad?r. Zaman içinde, tekerlek yerini tahta bir tutamaç?n ucuna ba?lanm?? irice bir kaya parças?na b?rakm??t?r. Çe?itli kaynaklarda, eski Töton kabilelerinin, Tanr? Thor?un onuruna düzenlenen dinsel ?ölenlerde farkl? çekiç atma oyunlar?na yer verildi?i belirtilmektedir.Çekiç atma 1866 dan bu yana ?ngiltere, ?rlanda ve ?skoçya’da pist ve alan yar??malar?nda düzenli olarak yer alm??t?r. Çekik atman?n Olimpiyat Oyunlar?n da yer almas? ise 20. yüzy?l?n ba??nda olmu?tur. 1875 de çekiç a??rl???n? 7,26 kg, uzunlu?unu 106,75 cm (sonradan en fazla 121,3 cm) ve çekicin at?ld??? dairenin çap?n? 2,135 m olarak belirleyen ?ngilizler, böylece oyunu kesin kurallara ba?lad?lar.
?lk çekiçler tahta tutmaçl? ve ba?lar? dövme demirden yap?l?rd?. Günümüzde ise, Uluslararas? Amatör Atletizm Federasyonu (IAAF) tel tutamakl? küresel a??rl?klar?n kullan?m?n? zorunlu k?lm??t?r. Top, demirden ya da en az pirinç kadar sert ba?ka bir metalden yap?l?r. Ayr?ca bu tür bir metalle kapl? olmak üzere içi kur?un ya da ba?ka bir malzemeyle de doldurulabilir. Tutmaç, bir ucunda topun tutturuldu?u düz ya da bilyeli bir f?rdöndü, öteki ucunda ise iki elin kavrayabilece?i sert bir halka bulunan çelik bir teldir. Çekicin f?rlat?laca?? daire, görevlilerin ve izleyicilerin güvenli?i için C biçimli bir kafesle çevrilir.
Günümüzde Çekiç Atma
Çekiç atma, atletizmdeki atma bran?lar?ndan biridir. Di?er atmal? sporlar gibi amaç kurallar içinde çekiç olarak an?lan malzemeyi olabildi?i kadar uza?a atmakt?r. Çekiç atmada kullan?lan malzeme, bir tele ba?l? çelikten ufak bir toptur. Telin uzunlu?u en fazla 1.22 m’dir. Çekiç kelimesinin kullan?lmas? eski zamanlarda gerçekten çekicin f?rlat?lmas?ndan dolay?d?r. Halen ?skoçya’daki Highland Games gibi baz? festivallerde bu spor çekiçle yap?lmaktad?r.