Çaylak

0
31

4390_zko_teardrop-300x197 Çayla??n, Kara Çaylak K?z?l Çaylak ve M?s?r Çayla?? gibi türleri vard?r. Ülkemizde genellikle Kara Çaylak ve K?z?l Çaylak türleri görülür.Çaylaklar, etobur hayvanlard?r ve daha çok le? yiyicili?i ile tan?n?rlar. Aç?k arazilerde ve durgun su kenarlar?nda ya?amay? severler. Özgürlüklerine çok dü?kün bir ku? türüdür. Uçmay? çok severler, çok iyi uçucular’d?r. Uçarken çok tatl? ve zarif bir görünümleri vard?r. Uçtuklar? zaman onlar? izleyenleri kendilerine adeta hayran b?rak?rlar. Çaylaklar, çok h?zl? öterler ve sesleri de tiz ve çatlak bir ç??l?kt?r. Suya fazla gereksinim duymazlar, çok az su tüketirler. Di?er ku? türlerinden e?siz özellikleriyle ayr?l?rlar. Çaylaklar uyurken havada durabilirler. Hem uyuyup hem de uçabilme özelli?ine sahiptirler. Bu özellik onlara yüce yarat?c? taraf?ndan ihsan edilmi?tir.

Çaylaklar ile ilgili rivayetlerden bir tanesine göre, bir çaylak y?l?n ilk yar?s? erkek, di?er yar?s? di?i olabiliyormu?. Halk aras?nda çaylak onurlu bir ku? olarak bilinir ve sayg? duyulur. Toplumda kabul gören bir inan??a göre; çaylak, açl?ktan ölece?ini bilse bile yavru ku?lara asla dokunmaz, yavru ku?lara sald?r?p onlar? korkutmazm??.
Toplumlarda kendine yer edinen Çaylak ço?unlukla ?iirlerde de kendisinden bahsettirmi?tir. Çaylak, divan ?iirinde genellikle Zegan olarak an?l?r. Klasik ?iirde Çayla??n olumsuz yönü üzerinde durulmu?tur. Yenilgiye u?ray?p kaçan dü?man askerleri de Çayla?a benzetilmi?tir.