Çay Nasıl Yetişir? Faydaları Nelerdir?

0
15

4390_zko_teardrop-300x197Çay en basit anlam?yla, i?lenmi? yapraklar?n?n kaynat?lmas?yla veya ha?lanmas?yla içecek elde edilen bir bitki türüdür olarak tan?mlan?yor.Çay çal?s?n?n bilimsel ismi Lat. Camellia sinensisdir.
Çay konusunu birkaç ba?l?k alt?nda inceleyece?iz;
1. Çay?n toplanmas?
2. Çay?n i?lenmesi
3. Çay?n demlenmesi
1. Çay Nas?l Toplan?r?
Çay toplama i?i oldukça güç isteyen ve fiziksel kuvvet gerektiren bir i?tir. Çay toplama için gerekli bir tak?m malzemeler; makas, ip, çay ?umisi, çay bezi, orak, tek teker el arabas?, çift teker el arabas?, kibrit veya çakmak.
2. Çay?n ??lenmesi
Çay?n i?lenmesi birkaç a?amada olmaktad?r. Bunlar; kurutma, fermantasyon, kurutma. Kurutma a?amas?nda çay?n nem oran? dü?ürülür ve tel bir a? üzerine as?l?r. Yakla??k olarak yar?m gün kurutma i?lemi için gereklidir. Bir sonraki a?amada yuvarlama makineleri ile yap?l?r. A?ama sonunda yapraklar k?vr?lm?? bir hâl al?r. Kullan?lacak çay tipine göre farkl? çay makineleri mevcuttur. Fermantasyon çay?n tenekelere yerle?tirme i?lemidir.Fermantasyon önemli bir a?amad?r çünkü çay?n rengi ve tad? bu a?amada olu?ur. Çay yapra?? ye?ilden kahveye bu a?amada dönü?ür. Kurutma; bu a?amada çay s?cak havadan geçirilir ve nem oran? dü?er. Çay üretimi; çay parçac?klar? farkl? boyuttaki eleklerden geçirilerek s?n?fland?rma yap?lmas?yla biter.