Cami Halısı

0
167

Nuru_Osmaniye_Yesil_Gobekli_Cami_Halisi

Yurt ve cami gibi topluma aç?k olan ortak kullan?m alanlar?nda kullan?lmakta olan hal?lar; belirli zaman aral?klar?nda temizlenmeli ve çe?itli bak?mlar? düzenli olarak yap?lmal?d?r. Az öncede belirtti?imiz gibi, ortak kullan?m alan? oldu?u için halka aç?k olan bu yerler, binlerce ki?i taraf?ndan kullan?lmaktad?r. Binlerce ki?i tarafından kullanılan bu hal?lar normal olarak çok s?k bir ?ekilde kirlenmekte olup ayn? zamanda y?pranmaktad?r.

 

Tamamen mekan?n zeminin boyutlar?na göre özel olarak üretilmekte olan bu hal?lar; zemine bir kez yerle?tirildi?i için, kullan?m süresi dolana dek yerinde durmaktad?r. Kolay bir ?ekilde yerinden kald?r?lmayan bu hal?lar?n temin edilece?i firma; hal?n?n uzun süre kullan?m? ve temizlik i?lemleri gibi durumlarda y?pranmadan uzun süre kullan?labilmesi için büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle hal?n?n temin edilece?i firma geni? çapl? bir ara?t?rma sonucu özenle seçilmelidir.

 

Cami Hal?s? Çe?itleri

 

Yurt odas? ve cami gibi ortak kullan?m alanlar?nda kullan?lacak olan hal? di?er hal?lardan oldukça farkl? bir yap?ya sahiptir. Yurt odalar? veya camilerde kullan?lacak olan hal?, t?pk? hal?flex gibi bir kereye mahsus olmak üzere zemine dö?enir ve kullan?m süresi boyunca zeminde yer al?r. Y?kama ve temizlik i?lemlerinde dahi ço?u zaman yerinde yap?l?r. Bu nedenle cami hal?s? caminin zemin ölçülerine göre özel olarak üretilmektedir. Camilerde kullan?lan hal?; safl? cami hal?s? olabilir.

 

Ayasofya_Turkuaz_Safli_Cami_Halisi

Ayn? ?ekilde göbekli cami hal?s? ?eklinde de olabilir. Üretilecek olan cami hal?s?nda yer alacak saf say?s?, safl? cami hal?s? için de?i?iklik gösterebilir. Bu de?i?ikli?in sebebi, caminin mimari yap?s? ile alakal? bir durumdur. Caminin mimari yap?s? ve cami içerisinde yer almakta olan kolon ya da kolonlar, bir s?rada yer alan saf say?s?n? etkileyebilir. Cami hal?s? üretim a?amas?na geçmeden önce, caminin içerisi ve mimari yap?s? göz önünde geçirilip daha sonra belirlenen hal? haz?rlanmaktad?r.

 

Cami Hal?s? Konusunda Firmam?z

 

Çelebizade markas? olarak biz cami hal?s? üretimi konusunda hizmet vermekteyiz. Üretmi? oldu?umuz cami hal?s? mü?terilerimizin iste?i üzerine safl? cami hal?s? ?eklinde olabilmektedir. Ayn? ?ekilde göbekli cami hal?s? ?eklinde de olabilmektedir. Ayn? zamanda yurt hal?s? hizmeti de vermekte oldu?umuz firmam?z ile bu sektörde uzun zamandan beri hizmet vermekteyiz. Üretmi? oldu?umuz hal?lar kaymak tabanl? olmak ile birlikte; anti alerjik, tüy ve toz b?rakmaz, anti statik, anti bakteriyel ve benzersiz renk ve tasar?mlara sahiptir. Cami hal?s? konusunda hizmet vermekte olan firmam?z ile üretmek oldu?umuz hal?lar?m?z sizin isteklerinize göre üretilmektedir.

Bilali_Habesi_Bordo_Gobekli_Cami_Halisi

Düzce entegre tesislerimizde kurulu olan firmam?z 72.000 m2 alana kurulu olup, 250 çal??an? ile ülkemizde bu sektöre hizmet etmektedir. Ürünlerimizden biraz bahsedecek olursak safl? cami hal?lar? modellerimiz; “Abdulmecid Antik Mavi Safl? Cami Hal?s?” , “Abdulmecid Antik Ye?il Safl? Cami Hal?s?” , “Abdulmecid Bej Safl? Cami Hal?s?” , “Abdulmecid Bordo Safl? Cami Hal?s?” gibi çe?itler ile mevcuttur. Göbekli cami hal?s? modellerimiz ise; “Bilali Habe?i Bordo Göbekli Cami Hal?s?” , “Bilali Habe?i Mavi Göbekli Cami Hal?s?” , “Bilali Habe?i Turkuaz Göbekli Cami Hal?s?” , “Bilali Habe?i Ye?il Göbekli Cami Hal?s?” ?eklindedir.

Darulhadis_yesil_safli_cami_halisi

Cami Hal?s? Fiyatlar?

 

Çelebizade hal? firmas? olarak temel gayemiz mü?terilerimize bol renk ve bol model seçenekleri sunmak ile birlikte; kir tutmaz olup, insan sa?l???na kar?? zararl? olmayan, temiz, kaliteli ve dayan?kl? bir hal? üretmektir. Az önce belirtti?imiz hal? modellerinden ziyade onlarca farkl? hal? modeline göre fiyatlar?m?z de?i?mektedir. Daha fazla hal? modeli renk seçene?i için celebizadehali.com web adresimizi ziyaret ederek ürünlerimiz hakk?nda bilgi sahibi olabilir ve hal? fiyatlar? için bizimle ileti?ime geçebilirsiniz.