Camcılık Nedir?

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Camdan yap?lm?? ilk nesnelere ?slamiyet Öncesi 16. yüzy?lda rastlan?lm??t?r. Bu maddeler camdan yap?lm?? kaplar olup M?s?r ve Mezopotamya bölgelerinde bulunmu?lard?r. Ara?t?rmalarda islamiyet öncesi 2000 y?llara ait cam benzeri boncuk , nazarl?k, muska gibi bir tak?m nesnelerede denk gelinmi? ve bu cisimlerin yap?lar?nda silis ve kireç bile?enleri tespit edilmi?tir.
Yap?lan ara?t?rmalarda cam tekni?inin çok eski dönemlerde M?s?rl?lar taraf?ndan geli?tirildi?i görülür ancak ba?ka bir gerçek vard?r ki o da cam yapma sanat?n?n Yak?n Do?u’dan al?nm?? olmas?d?r. M?s?r ve Mezopotamya’da kullan?lan bir çok kap benzeri malzeme o zamanlarda seramik ve seramik yap?s?ndaki maddelerden yap?l?yordu ancak daha sonra bu yöntem geli?tirilerek maça( Döküm parças?nda , içi bo? kopya elde etmek için kullan?lan kum, maden yada ergimi? durumdaki döküm maddesine dayan?kl? ba?ka bir maddeden yap?lm?? kal?p ) çevresine cam uygulan?p kal?p olarak kullan?lan maça parçalanarak ç?kart?lm?? ve günlük hayatta kullan?lan nesneler cam ile dahada zenginle?tirilmi?tir.
Cam yap?m?nda kullan?lan bu ilkel teknikler ta ki Roma dönemine kadar devam etmi? ve ?slamiyet Öncesi 1. ve 2. Yüzy?la kadar devaml?l???n? sürdürmü?tür. Roma imparatorlu?u döneminde cam kullan?m?n?n artmas? o döneme kadar kullan?lan tekniklerin yetersiz oldu?unu ortaya ç?karm?? ve böylece cam yapman?n en önemli ad?mlar?ndan olan üfleme yöntemi bulunmas?n? sa?lam??t?r. Üfleme tekni?i zamanla ?ekil itibariyle geli?tirilmi? ve cam yap?m? daha kolay hale getirilerek maliyeti dü?ürülmü?tür. Roma döneminde cam yap?m? ayn? zamanda metal ve seramik modellerden de etkilenmi? ve çe?itlili?i artt?r?lmak suretiyle süsleme sanat?nda da kullan?lm??t?r. Bu süsleme sanatlar?n?n ba?l?calar? ?unlard?r: Kabaralama, kesme, yontma, oyma kal?plama ve bask?lama (presleme), cama tel yerle?tirme, mineleme, yald?zla boyama, içten renklendirme ve Millefiori (?talya’n?n Murano bölgesine ait cam sanat?).