Buzulların Erimesi ve Neden Olduğu Büyük Tehdit

0
27

4390_zko_teardrop-300x197Do?al felaketler gündemde.Bunlardan bir tanesi de buzular?n erimesi ve do?uraca?? sonuçlar.Yak?n zamanda yap?lan ara?t?rmalar ortaya koyuyor ki buzullar erimeye ba?lad??? andan itibaren su seviyesinin 4.3 trilyon ton artt???n? ve su küresel su seviyesinin yükseldi?ini gösteriyor. Küresel ?s?nma ve do?al olaylar?n neticesinden buzullar büyük bir tehlike arz etmeye ba?lad? peki bunun nedenleri ne olabilir;En ba?ta küresel ?s?nma geliyor az önce de belirtti?im gibi bunun yan? s?ra asit ya?murlar? ve a??r? ya??? miktar?d?r. Ara?t?rmalar en fazla kayb?n Grönland ve Antarktikada oldu?unu gösteriyor. Su seviyesinin yükselmesi insanl?k için büyük tehdit arz ediyor belki yak?n zamanda de?il ama gelecekte Dünya’n?n sular alt?nda kalabilece?i bile söyleniyor. Mevsimlerin de?i?iklik göstermesi,bitki ve hayvanlar?n populasyonlar?ndaki de?i?iklik ortaya konabilecek di?er nedenler aras?nda.
Tehlike Ne Kadar Yak?n?m?zda?
An itibariyle herhangi büyük bir tehlike söz konusu de?il ancak süren ara?t?rmalar durumun bu ?ekilde ilerlemete devam etti?inde 40-50 y?l gibi bir sürede büyük tehlikelerin bizleri bekledi?ini öne sürüyor.

Seragazlar?,benzin,kömür gibi zenginliklerin fazla tüketimi buzullara etki etmekte önlem alabilir miyiz ?eklindeki sorulara verilecek cevap gayet basit çok kolay olmasa da bu tehditi ortadan kald?rabiliriz asl?nda az önce sayd???m maddelerin kullan?m? azalt?labilir mi?Neden olmas?n? Do?algaz yayg?n bir ?ekilde kullan?lmaya ba?lad? art?k yava? yava? petrolün de devri kapan?yor diyebiliriz. Araçlar? göz önünde bulunduracak olursak petrol d???nda su,güne? enerisi ile çal??an araçlar gündemde e?er bu tarz ?eylerin kullan?m? yayg?nla?t?r?l?rsa tehlike büyümeden önlenebilir diye dü?ünüyorum.