Bumerang Nedir? Nasıl Geri Döner?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Geri dönmeyen bumeranglar?n kullan?m? da yayg?nd?r. Endonezya, M?s?r, Hindistan, Amerika gibi bölgelerde eski ça?larda kullan?lm??t?r. Geri dönenlere oranla çok daha büyüktür. Sava?larda ve avlanmada kullan?lm??t?r. O yüzden etkisini artt?rmak için de üzerinde zaman zaman oynamalar yap?lm??t?r. Aborijinlerin kulland?klar?nda ise uzunluk en fazla 80 cm.’ ye ç?kabiliyordu. Ayr?ca oldukça hafiflerdi ve ortalama 300-400 gr. a??rl?klar? vard?. Bumerang?n uçlar? kül ile ?s?t?l?r ve öyle ?ekil verilirdi.
Yere paralel olarak f?rlat?l?r ve 15 metre yüksekli?e kadar ula?abilir. E?er herhangi bir ucu yere çarparsa yar?çap? 50 metreye kadar ula?abilen bir daire çizerek geri döner. Ayr?ca h?z? çok daha fazla artar. Bu dönü?ü aerodinamik kald?rma kuvveti ve üç eksene uygulad??? topaç etkisi sa?lar. Bu etkiye Aborijinlerin, deneme yan?lma yoluyla ula?t??? tahmin ediliyor. Geri dönmeyen bumeranglar?n ku? avlama prensibi ku?u vurmaya ve dü?ürmeye yöneliktir. Ancak geri dönen bumeranglarda ku? ile fiziki temas söz konusu de?ildir. Çünkü bumerang havadayken yerde gölgesi olu?ur ve bunu gören ku?lar bu gölgeyi y?rt?c? ku? gölgesi zannederler. Dolay?s?yla kurtulmak için yere do?ru bir hamle, dal?? yaparlar. Daha önceden a?aç aralar?na kurulmu? tuzaklara yakalan?rlar. Günümüzde ise bumerang, araç olarak kullan?ld??? bir spor dal? olarak varl???n? sürdürmektedir. Farkl? kategorileri vard?r ve geri dönebilenleri kullan?l?r.
ZD YouTube FLV Player

var flashvars = {
vurl: “http://www.bilgiustam.com/video/bumerang.flv”,
yturl: “http://www.bilgiustam.com/wp-content/plugins/zd-youtube-flv-player/fl_youTubeProxy.php”
};
var params = {
wmode: “transparent”,
allowFullScreen: “true”
};
var attributes = {
id: “my_wp_zdytfp_container_12931”,
name: “my_wp_zdytfp_container_12931”
};
swfobject.embedSWF(“http://www.bilgiustam.com/wp-content/plugins/zd-youtube-flv-player/flash/zdytflv-player-dark.swf”, “v_wp_zdytfp_container_12931”, “425”, “349”, “9.0.0”, false, flashvars, params, attributes);

Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.