Bronş (Akciğer iltihabı) Nedir?

0
41

4390_zko_teardrop-300x197Bron? iltihab? olan ki?iler geceleri çok keskin ve sürekli öksürük krizleri geçirmektedir. Öksürük ba?larda normal olur ve ilerledikçe balgam olu?maya ba?lar. Seste bozukluklar, sesli nefes al?p verme, bo?azda yanma ve ate? bilinen belirtileridir. Öksürük ve ate? ile ba?layan bron? bu safhada fark edilirse nemli bir odada dinlenerek ve öksürük, ate? dü?ürücü ilaçlar kullan?larak atlat?labilir. Hastal?k akci?erlere yay?lm?? ve ilerlemi? ise antibiyotik tedavisi uygulanmal? varsa sigara al??kanl???n?n terk edilmesi, nemli bir çal??ma ortam? sa?lanmas? gerekmektedir.Hastal???n ilerlemesi durumunda a??r? hücre kayb? durumu olmas?ndan daha ciddi durumlara götürebilmektedir. Akci?er kanseri ba?lang?c? gibi kesin ölümle sonuçlanan durumlar baz? bron? iltihaplanmalar? sonucu olu?maktad?r. Zamanla akci?erde artan bo?luk, ölü ve hastal?kl? hücrelerin olu?mas?na a??r? zay?fl??a ve kanl? balgama neden olmaktad?r. A??r? zay?flama gösteren ki?ilerin bu hastal??a yakalanma ihtimalinin yüksek olmas?ndan dolay? AKC??ER KANSER? ?ÜPHES? ile vakit kaybetmeden bölüm doktoruna görünmesi ve gerekli testleri yapt?rmas? gerekmektedir. Akci?er kanseri ile kar?? kar??ya kal?nm?? ise ???n tedavisi ile tedavi imkanlar? olan hastanelerin tercih edilmesi süreç bak?m?ndan olumlu sonuçlar vermektedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.