Bonsai Nedir? Nasıl Yetiştirilir?

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Ormanlarda, parklarda etraf?m?zda gördü?ümüz o heybetli a?açlar? minicik bir saks?n?n içinde görmek etkileyicidir. Bir a?ac?n kendi ya?am alan?ndan al?n?p, t?pk? bir evcil hayvan gibi insanlar?n ya?ad??? mekanlara ta??nmas? ilk olarak Çin de uygulanm??t?r. Daha sonra budist rahipler 6. yüzy?lda bu yöntemi dinleriyle birlikte Japonya’ya ta??r. Birçok kültürde kökleri olan Bonsai, sanat ?ekline Japon Bonsai sanatç?lar? sayesinde ula?t?.Do?u asya kültüründe bonsai sanat?n?n cennet ve yeryüzü, insan ve do?a aras?ndaki uyumun bir yans?mas? oldu?una inan?l?r. Bonsai sevenler a?açlar?n?n bak?m? ve korunmas? için zaman ay?r?rlar. Bonsai sayesinde günlük ko?u?turmacan?n d???nda gündüz ve gecenin mevsimlerin ritmini yakalar, a?açlar?n? ?ekillendirip küçültükçe içlerindeki yarat?c?l???n gücü beslenir. Bonsai yeti?tirmek oldukça dikkat ve özen isteyen bir u?ra?t?r. Bu zorlu u?ra??n kar??l???nda zihin sukünete kavu?ur iç huzura ula??l?r ve ruh tazelenir.
Bir fidan?n ya?l? bir a?aca dönmesi için gereken zaman Bonsaide bir tak?m teknikler kullan?larak h?zland?r?l?r. Fidana oldu?undan daha ya?l? bir görünüm kazand?r?l?r. Bunun için kimi budamalar ve dallar? biçimlendirme teknikleri kullan?l?r.
Biraz da sab?rla genç fidan ya?l? bir a?aç görünümüne kavu?ur. Budamalarla uygun ?ekle yakla??lsa da en estetik görüntü için dallar? tel sararak, belli yönlerde k?v?rmak belli ?ekiller vermek gerekir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.