Boğmaca Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

0
24

4390_zko_teardrop-300x197Bo?maca Nas?l ve Ne ?ekilde Bula??r?
Bo?maca hastal???,burun ve bo?azdan havada dola?an damlac?klar sayesinde bula??r ve vücuda bu ?ekilde yay?l?r.Bu hastal??a sahip olan birisi ile yak?n temas,onun öksürmesi,hap?urmas? ?eklinde kolayca bula?abilir.Kimi zaman hasta ile yak?n bir ?ekilde konu?mak ya da öpü?me yoluyla temas kurmak bile bu hastal???n bula?mas?na ortam olu?turmaktad?r.Bo?maca Hastal???n?n Belirtileri
– H?r?lt?l? nefes alma
– Yemeyi ve içmeyi zorla?t?ran koyu bir balgam
– S?k s?k Hap?urma
– Ate?lenme
– Öksürük nöbetleri
– Bulant? ve kusma.
Hastal?k belirtileri çocuklarda daha h?zl? seyreder çünkü bünyeleri çok daha zay?f?t ancak yeti?kinlerde bu süreç daha uzundur.Bo?maca a??s? doktorlar taraf?ndan tavsiye edilmektedir. Bebeklerde ilk a?? 2. ayda yapt?r?lmal?d?r. Daha sonra birer ay aral?kl? 2. ve 3. a??lar yapt?r?l?r, 16. ve 24. aylar aras?nda ise 4. a?? yapt?r?lmal?d?r.6 ya? alt?ndaki tüm çocuklara bu a?? ?iddetle tavsiye edilmektedir. Koruma süresi en az 10 y?l olarak gözlemlenmi?tir.

Bo?maca A??s?n?n Yan Etkileri Var M?d?r?
A??ya alerjisi olan bünye için kesinlikle önerilmemektedir bunun yan? s?ra ilk a??dan sonra nöbetlerin artmas?,k?s?k sesli konu?ma,kusma,a??r? hap?urma gibi olaylar söz konusu ise a??n?n devaml?l??? sa?lanamaz.