Bloom Taksonomisi Nedir?

0
42

4390_zko_teardrop-300x197?lk olarak 1956 y?l?nda Chicago Üniversitesi profesörü, Benjamin Bloom’un ‘E?itsel Hedeflerin Taksonomisi’ olarak aç?klad??? çal??ma ile uzun y?llar e?itim sisteminde ö?rencilerin alg? ve ö?renme yap?lar?n? geli?tirerek üst düzeye ç?kar?lmak üzere yararlan?lm??t?r.Bloom öncelikle her ö?rencinin alg? yap?s?n?n farkl? oldu?unu bilerek okul, kurs gibi toplu e?itim verilen yerlerde bu farkl?l???n etkilerini en aza dü?ürmek ve bunu çocuk,aile,toplum için faydal? hale getirmek üzere çal??malara ba?lam??t?r. Bloom modelini olu?turan temel ?ey; ö?renciye etki eden ki?isel alg?lama farkl?l?klar?n? kontrol alt?nda tutarak ö?retimin niteli?inin kontrol edilebilmesidir. Bu model ek çaba ve zaman ile her ö?rencinin verilmek istenilen bilgiye ula?mas?n?n mümkün oldu?unu göstermektedir. Bunun içinde 3 temel de?i?ken vard?r;ö?renci nitelikleri,ö?retim hizmetinin niteli?i,ö?renme ürünleri.
Ö?renmenin birçok tan?m? vard?r ancak temel anlam?yla ö?renmek; deneyimler,e?itim ve ö?retim sonucu davran??ta meydana gelen kal?c? de?i?iklik olarak tan?mlanabilir. Her insan?n alg? biçimi,ö?renme stili kendi içerisinde farkl?l?k gösterir. Kimimiz okuyarak ö?renirken kimimiz deneyimleyerek çözerek ö?reniriz. Ayn? zamanda zeki bir insanla,normal bir insan?n da ö?renme ?eklinin farkl? oldu?u görülür. Ya?la da farkl?l?k gösteren ö?renme ?ekilleri her bireyin alg? düzeyinin ve ?eklinin farkl? oldu?unu göstermeye yetiyor.
Bloom taksonomisi de ö?renmenin birden fazla çe?idi oldu?unu söyler ve e?itim aktivitelerinin üç alan?n? ?öyle belirler;
1. Bili?sel taksonomi yani zihinsel aktiviteler
2. Duygusal alan yani duygusal ve tav?rlardaki aktiviteler
3. Psikomotor yani fiziksel aktiviteler