Blog Nedir? Nasıl Gelişmiştir?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Bunun yan?nda baz? kurulu? çal??anlar? olu?turduklar? bloglar?nda kurulu?lara ele?tirel yorumlar yapabildikleri gibi ?irket s?rlar? yada çal??an olarak parças? olduklar? organizasyonel olaylarla ilgili hikaye yazd?klar?nda medyan?n ilgisini de çekmektedir. Baz? blog yazarlar? ise uzman olduklar? konulardaki yorumlar?yla di?er medya yazarlar?ndan daha fazla dikkat çekebilmekte.Blog türleri ki?isel bloglardan, kamu ili?kileri analizine göre farkl?l?k gösterir. Blog yazarlar?n?n baz?lar? ki?isel hayatlar?n? okuyucularla payla??rken baz?s? da gündem konular?yla ilgili dü?üncelerini, deneyimlerini ve görü?lerini payla?maktad?r. Bloglar bir diyalog arac?d?r. Bloglar?n ço?u okuyucular?na görü?leri konusunda yorumlar?n? gönderme olana?? sunmaktad?r. Ayr?ca blog okuyucular? genellikle bloggerlar? samimi ve içten bulmaktad?rlar.
Blog uygulamas? ilk olarak Amerika Birle?ik Devletleri’nde ba?lam??t?r. Art?k tüm dünya da kullan?lmaktad?r. Çin de yakla??k 5 milyon blogcu bulunmaktad?r. En dü?ük blogcu say?s?na sahip k?ta ise Afrika’d?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.