Biz İnsanlar Neden Koyun Gibi Yaşıyoruz?

0
49

4390_zko_teardrop-300x197Bizde beslenmek için evde yemek yap?p yiyoruz. Bir telefon kadar yak?n olan su ?irketlerinden sipari? verip suyumuzu da içiyoruz. Zaman? geldi?inde annelerimizin de hiç az?msanmayacak olan o bask?s?yla evlenip yuva kuruyoruz ve neslimizi devam ettiriyoruz. Sizi bilmem ama ben henüz üst taraftaki paragrafla bunun aras?nda hiçbir fark göremedim. Madem öyle bizi onlardan ay?ran ?ey nedir? Cevab? çok basit “hedef”, “ideal” … Ve siz buna art?k ne isim vermek isterseniz o.Hiç dü?ündünüz mü “benim hedefim ne?” diye. San?r?m bunu hiç dü?ünmediniz. Belki de evlenmeyi, bir mesle?e kavu?may? ve hatta yemek yemeyi bile hedef sananlar olmu?tur içimizde. Hadi ama biraz gerçekçi olun mutlaka bunlar? dü?ünmü?sünüzdür. Bence bunlar? bir an önce bir daha geri dönü? yapmayacak ?ekilde ç?kar?n akl?n?zdan. Ben gerçek hedeflerden bahsediyorum. Mesela köydeki bir çiftçinin yurt d???na aç?lmak istemesi bir hedeftir. Ya da bir in?aat mühendisinin ad?ndan yüzy?llar boyu bahsettirecek güzellikte bir yap? in?a etmesi bir hedeftir. Bunlar? istedi?iniz kadar ço?altabilirsiniz.
Art?k kendinize bir hedef koyun mutlaka ve bunu yaparken “ben bunu nas?l yapabilirim”, “bunu yapmak imkâns?z” gibi dü?üncelerden kesinlikle uzak durun. Unutmay?n zaman?n da Newton da yerçekimi kanunu ya da buldu?u di?er kanunlar için imkâns?z deseydi ?imdi ben burada onun ismini yaz?yor olmazd?m. Bu yüzden imkâns?z diye bir ?ey yoktur sadece insan?n nefsine zor gelen ?eyler vard?r. Sizler bunu kesinlikle yapabilirsiniz. Soka?a ç?kt???mda “benim hedefim en büyük olmak” diyen insanlar görebilmek dile?i ile…
Not: Erdal Demirk?ran’?n kitab?ndan derlemedir.
Yine Erdal Demirk?ran’ ?n incilerini görüyorum bu güzel blogta. Tabi ki Erdal Demirk?ran’ a kat?lm?yorum. Bana göre bütün hayatlar kutsald?r bütün canl?lar kutsald?r. Bütün eylemlerin bir amac? vard?r ve onlar?n hepsi yarat?c?n?n öngördü?ü ?ekilde evrene hizmet eder; evrenin o eylemlerin sahiplerine hizmet etmesi için. Tabi yine bu yaz?dan “kariyer” yapman?n önemli oldu?undan bahsediyor Erdal Demirk?ran, ya da sizin dedi?iniz gibi derlenen bu yaz?dan. 

Ben insan? do?aya çok yak??t?r?yorum. Elbette dü?ünen hayvan olarak tarif edilen bu insan dedi?imiz yarat?k, zekas?n?n gücüyle onu yenip onun efendisi olmu?tur binlerce y?l içerisinde. Do?an?n efendisi olduktan sonra insan denilen bu yarat?k art?k di?er insanlar?n da efendisi olmak ister. Aç gözlülük müdür, kendine duydu?u narsist duygular m?d?r bilemiyorum. Ben bunu bu kadar kesin bir ?ekilde tarif edecek yeterlili?i göremiyorum asl?nda kendimde.

?nsan hayat?n? kendini tan?yarak geçirmeli. Belgesel izliyorum evet. Kitap okumuyorum ama kan?mca kitap okuman?n yerine bir nevi geçecek makaleler ve yaz?lar okuyorum internet denen bu nimetten. Bin hikaye okumaktansa bir sohbeti tercih ederim her zaman. Bunun kadar güzel bir haz yoktur e?er kar??n?zdaki ki?i sizinle bir ?ekilde uyu?uyorsa. O yüzden “idealler, hedefler, amaçlar” biraz bana yapay geliyor. Çünkü insan insana köle olmu?tur. Bu ç?kar?mdan yola ç?karak “idealler” “özentilikler”, “hedefler” “yapt?r?mlar”, “amaçlar” “kazançlar” olarak geri dönecek bir ?ekilde size. Bunun sonunda gayet h?rsl?, gözü dönmü?, paraya tapan, yapt??? sanat? bile parayla sat?p onu de?ersizle?tiren insanlar olacak, olaca??z.. ve olduk. Tabi bunlar benim fikirlerim, ne demeli. Durdu?unuz yere göre de?i?iyor manzara.

Ben e?er birileri beni ciddiye al?yor olsayd? onlara ?u tavsiyeleri verirdim. Özgür olun. Hiç bir sisteme, hiç bir tabuya e?ilmeyin. Belki bu biraz anar?ist bir tavsiye. Ama gerçek bu… cennet için veya daha çok para için debelenen bu insanlar asl?nda cennette olduklar?n?n fark?nda de?iller, ne kadar zenginlikte yüzdüklerinin fark?nda de?iller. “Ba?ar?ya giden yol”, “On ad?mda kariyer sahibi olma”, “Sadece aptallar 8 saat uyur” gibi önermelerle insanlar hipnotize ediliyor. Önce televizyonlarda “paparazzi” denilen saçmal?kla insanlar? o renkli dünyaya özendiriyor, kand?r?yorlar. Sonra “Yeteneksizsin Türkiye” gibi ismiyle kelime oyunlar? yapan programlarla kolay yoldan ?öhret ve kariyer vaat edip 75 milyonun önünde dalga geçiyorlar. Kariyer yapaca??m, yükselece?im diye kendine ay?rd???n tüm vakti yitiriyorsun ve kendine tapan megolaman zamparalar?n ya da a?ifte kad?nlar?n pe?inden onlara itaat edebilmek için köpek gibi ko?uyorsun. Bir gün e?er gerçekten di?ini t?rna??na takarak o dedikleri gibi kriterlere uyarak çal???rsan onlar gibi egoist bencil adamlardan olabiliyorsun elbet. Geriye senden bir ?ey kalmad??? için onlara benziyorsun elbette. Önce herkes zengin olabilirmi? gibi kand?r?yorsun milleti ki bu imkans?z. Ya babadan o?ula sevgili karde?im. ya da çalarak zengin olunur. Sonra da onu da kendine alet ediyorsun. Yani yok öyle bir idealmi? de bilmem neymi?. Yalan dolan bunlar.

Asl?nda daha da yazard?m hem de bir çok ?ey daha.. tam anlatamad?m derdimi. Ama ?imdi bu blogun sorunsal? haline gelmek istemiyorum kazara. Sayg?lar?mla.