Biyometri Hayatımıza Nasıl Etki Edecek?

0
33

4390_zko_teardrop-300x197Biyometri, di?er kimlik do?rulama yollar?ndan daha uygun olma e?ilimindedir. Kap?ya yöneldi?inizde kendi kimli?inizi unutabilirsiniz ancak hala biyometrik cihazlar?n?z? kullanabileceksiniz. Bir dükkânda al??veri? yaparken parma??n?zla al?c?ya ufak bir dokunu? yapmak suretiyle kimli?inizin onayland???n? hayal edin.Ancak elveri?lik ve güvenlik beraberinde gizlilikle ilgili bir endi?eyi de beraberinde getirir. Biyometrik cihazlar?n çal??mas? için her bir bireyin sistem taraf?ndan onaylanmas? için amac?na uygun bilgileri içeren bir veritaban?na ihtiyaç duyulmaktad?r. Örne?in, çok gizli bir üs için, tüm çal??anlar?n biyometrik imzalar? kay?t alt?nda al?nmal? ki, taray?c?lar her bir kimsenin kimli?ini do?rulayabilsin.
Bu durumu kendi ba??na günümüz için bir sorun de?ildir. E?er sistemin saklad??? bilgi, gerçek biyometrik ölçümlerle ili?kiliyse, gizlilik ihlalleri en azd?r. Ancak do?as? gere?i biyometrik sistemler, ki?ilerin parmak izlerinden, retinasal düzenlerini ya da di?er biyometrik bilgilerden daha fazlas?n? toplar. Basit düzeyde pek çok sistem, bir kimsenin tarama yapt??? zaman? ve yeri kaydedecektir.
Biyometri kelimesini duydu?unda akl?n?za parmak izi ya da retinasal taramalar gelebilir ancak bu terimin daha geni? bir tan?m? vard?r. Yüz tan?ma teknolojisi de biyometri s?n?f?na girer. Piyasada yüzleri saptayabilen çe?itli kameralar zaten mevcut. Baz?lar? bir grup yüzü tan?yabilir ve hat?rlayabilir. Bir arkada??n?z?n resmini çekerek etiketleyin. Kamera otomatik olarak bu arkada??n?z?n gelecekteki foto?raflar?n? etiketleyecektir. Bu hem ilginç hem de ürkütücü bir durumdur.
Bu teknolojinin kamu alanlar?nda dola?an insanlar?n kimli?ini tespit etmek için kullan?ld???n? dü?ünelim. Örne?in büyük bir ?ehirde, trafi?in çok yo?un oldu?u bir bölgede suçlular?n kimli?ini tan?mak için bu sistem kurulabilir. Bu teknolojiyi bu ?ekilde kullanmak temiz bir dü?ünceyle gerçekle?tirse de gizlilik problemleri ortaya ç?karabilir. Civarda gezen herkes kay?t alt?na al?nabilir. Bu teknoloji herkese bir suçluymu? gibi davranabilir.