Biyomalzeme: Vücutta Kullanılan Yapay Malzemeler

0
41

4390_zko_teardrop-300x197Son zamanlarda özellikle t?p ve mühendislik alan?nda geli?meler ya?anmaktad?r.Bu geli?melerden bir k?sm? ise biyomalzeme alan?nda olmu?tur. ?nsan vücudundaki doku ya da organlar çe?itli sebeplerden dolay? i?levini yitirmesi sonucunda biyomazemelere ihtiyaç duyulmaktad?r. Bu biyomalzemeler sayesinde insan ya?am? eskiye oranla daha kolayla?maktad?r. Ortopedi alan?nda kullan?lan protezler ve di? alan?nda kullan?lan dolgular biyomalzeme olarak gösterilebilir.Biyomalzemelerin kullan?m? eski ça?lara kadar gitmektedir. Örne?in; eski zamanlarda alt?n ile hastalar?n di?leri kaplan?yordu. Bu uygulama ilk olarak eski Çin’de uygulanm??t?r.
Biyomalzeme türlerinden ilk metal protez 1938 y?l?nda kullan?lm??t?r. Vitalyum içeren bu metal protez 1960 y?l?na kadar kullan?lm??t?r. Ancak sonras?nda metal korozyona u?ramalar? sonucu insan vücudunda büyük tehlikelere yol açm??t?r. Çünkü, vitalyum korozyona u?ramas? sonucu paslanmaktad?r.
Geli?tirilen biyomalzemeleler ile 1950 li y?llarda kalp vanalar? kullan?lmaya ba?lanm??t?r. 1960 Y?l?na gelindi?inde ise yapay kalça kemikleri kullan?lmaya ba?lam??t?r.
1972 y?l?nda ise alumina ve zirkonya seramikleri biyomalzeme olarak hastalarda kullan?lm??t?r. Ancak sonras?nda vücut ile uyum sa?lamad??? tespit edilmi?tir. Bu yüzden yeni malzeme aray??? içine girilmi?tir.Sonras?nda kullan?lan biyocam ve hidroksiapatit insanlar için daha yararl? olmu?tur.Biyomalzeme kullan?m? zaman geçtikçe artm??t?r.