Bitkisel ve Hayvansal Dokuların Yapısı ve Özellikleri

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Dokular? inceleyen bilim dal?na histoloji denir. Dokular; hücreler ve hücreler aras? maddeden meydana gelmi?tir. Ara madde inorganik ve organik maddelerden meydana gelmi?tir. Ara maddeler baz? dokularda az, baz? dokularda fazlad?r. Yine ara maddeler kan dokusunda s?v? iken kemik dokusunda kat?d?r.B?TK?SEL DOKULAR
Bitkisel dokular bölünür ve bölünmez olmak üzere ikiye ayr?l?r.
A)BÖLÜNÜR DOKU
Bölünür dokular?n genel özellikleri:
*Kök, gövde ve dal uçlar?nda bulunur.
*Boyuna uzama ve enine kal?nla?may? sa?lar.
*Mitoz bölünmeyle ço?al?rlar.
*Metabolizmalar? h?zl?d?r.
*Hücreleri küçüktür.
*Kofullar? küçük ve az say?dad?r.
*Sitoplazmalar? boldur.
*Çekirdekleri büyüktür.
*?nce çeperlidir.
*Hücre aras? bo?luklar? azd?r.
1)B?R?NC?L BÖLÜNÜR DOKU
Birincil bölünür dokunun genel özellikleri:
*Embriyodan itibaren hayat boyu bölünebilme kabiliyetinde olan bir dokudur.
*Bitkinin kök, gövde ve dal uçlar?nda bulunur.
*Bitkinin boyca büyümesini, uzamas?n? sa?larken; bitkinin di?er dokular?n?n da olu?mas?n? sa?lar.
*Bölünür dokunun bulundu?u k?sma büyüme konisi yani büyüme noktas? denir.
*Büyüme dokusu kökte kaliptra, gövde de genç yapraklar (tomurcuk yapraklar) taraf?ndan korunur.
*Bu dokunun baz? hücreleri hormon üretir.
Primer meristem hücrelerinin bölünmesiyle d??tan içe do?ru dermotojen, perimblem ve plerom tabakalar? olu?ur.
2)?K?NC?L BÖLÜNÜR DOKU
Bölünmez dokular?n sonradan bölünebilir özellik kazanmas?yla olu?an dokudur. ?kincil bölünür dokunun özellikleri:
*Çift çenekli (dikotil) ve kozalakl? bitkilerde bulunur.
*Bitkilerde kök ve gövde de enine büyümeyi sa?lar.
*Kök ve gövde de ilkbaharda büyük hücreler sonbaharda küçük hücreler meydana getirerek bitkilerde ya? halkalar?n? olu?turur.
*Bu dokudan kambiyum ve mantar kambiyumu meydana gelir.
Kambiyumun di?er ad? iç kambiyum, mantar kambiyumunun di?er ad? ise d?? kambiyum ya da fellogen ad?n? al?r. Kambiyum ilkbaharda ve sonbaharda farkl? hücreler meydana getirerek hem bitkinin enine büyümesini sa?lar hemde yeni iletim demetlerini olu?turur. D?? kambiyum bitkiyi d?? tkilerden koruyan mantar dokuyu meydana getirir.