Bir Milyon Dolarlık Köpek: Tibet Mastifi

0
22

4390_zko_teardrop-300x197Tibet Mastif’i cinsi köpekler büyük ve güçlü bir cinstir. Kulaklar? v ?eklinde a?a?? do?ru sark?kt?r. Boyun ve ba? k?sm? oldukça büyüktür bu köpeklerin. Vücutlar? di?er köpek cinslerine göre oldukça ay?rt edici özelliklere sahiptir. Boyun ve ba? k?sm?ndaki tüyleri kabar?k bir ?ekildedir. Genellikle siyah, kahverengi, gri renkte olurlar.Bu köpekler özellikle Tibet’te yeti?tirilmektedir ve ortalama ömürleri 15 y?ld?r.Bu köpeklerin Amerika Birle?ik Devletleri’nde zenginli?in be? belirtisinden bir tanesi oldu?unu gördüm. E?er Amerika Birle?ik Devletleri’nde ya??yorsan?z ve bir ?irketiniz, büyük bir yat?n?z, dünyalar güzeli bir sevgiliniz, Ferrarri veya Porsche marka bir otomobiliniz ve Tibet Mastif’i cinsi bir köpe?iniz varsa zenginsiniz demektir. Gerçi bunlara sahip olan bir insan sadece ABD’de de?il her k?ta da zengindir.Bu cins köpekler daha 2,5 ayl?kken 15 kilo olmaktad?rlar ve ayr?ca bu köpeklerin di?er köpek cinslerinin atas? ve kral? oldu?u belirtilmektedir. Büyüdükleri zaman kusursuz vücutlar? ve heybetli duru?lar? ile hep ön planda olmaktad?rlar. Tibet Mastif cinsi köpeklerin di?er köpek cinsleri içinde en zeki cins olduklar? da bilinir.
E?er bir Tibet Mastif’i cinsi köpe?iniz varsa di?er köpek sahiplerini göre çok çok ön planda olaca??n?zdan emin olabilirsiniz. Köpek besleyen, yeti?tiren, e?iten arkada?lar?n dikkatini çekece?inden eminim. Avrupa ve ABD’de en çok bu tür köpekler yeti?tirilmektedir ve çok pahal? fiyatlara sat?lmaktad?rlar. Ba?l?kta da belirtti?imiz gibi bir Tibet Mastif’i bir milyon dolara bile al?c? bulabiliyor.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.