Bilişim Suçu Ne Demektir?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Genel Hatlar?yla Bili?im Suçlar?, Bili?im Suçu :
– E-mail adresinizin çal?nmas?
– Online ödeme i?lemlerinizde ?ifre çal?nmas?
– ?nternet ortam?nda bilgilerinize eri?ilmesi
– Virüsler yoluyla bilgisayar?n?z?n ele geçirilmesi…Benzer suçlar? ?u ?ekilde genelleyebiliriz,sanal ortamda ?ahs?n?za ait herhangi bir ?eyin çal?nmas? ya da de?i?tirilmesi bili?im suçlar?n? kapsamaktad?r peki bu durumda neler yapabiliriz ve kime ba?vurmal?y?z? Bu a?amada yapman?z gereken; bir dilekçeye e-mail adresinizi ekleyerek savc?l??a iletmeniz yeterli sonras?nda savc?l?k sizlere ula?acak ve i?leminiz de?erlendirmeye al?nacakt?r. Bili?im suçlar?n?n en çok i?lendi?i k?s?m kredi kart? ?ifreleridir. Kredi kart? ?ifreleri çal?narak hesab?n?za giriliyor ve bu hesaptan sizin onay?n?z olmadan para çekilip,i?lem yap?labiliyor.
Kredi Kart?nda Nelere Dikkat Etmeliyiz?
– Kart?n?z? ald???n?z an ?ifrenizi hemen de?i?tiriniz
– ?ifreniz güvenli ve tahmin edilmesi zor bir ?ifre olmal?
– Online i?lemlerinizi güvensiz bir ortamda yapmay?n?z
– Telefon bankac?l???nda sorulan sorulara ve yap?lan i?lemlere dikkat ediniz
– Online al?? veri?lerinizde 3D denilen özelli?in olmas?na özen gösteriniz
– Online bankac?l?kta hesap cetvelinizi düzenli olarak kontrol ediniz…
Kredi kart? en çok i?lenen suçlardan biri ancak yap?lan ara?t?rmalar da ?unu göstermekte, kullan?c?lar genellikle kolay ?ifre seçimi yapmakta ve internet cafe gibi güvenlik seviyesi dü?ük ortamlardan al?? veri? ve ödeme gibi i?lemlerini gerçekle?tirmektedir. Genellikle virüs bar?nd?ran sitelere giren kullan?c?lar daha çok ma?dur durumda bunun için dikkat etmeniz gerekenleri s?ralayacak olursak;
– Lisansl? bir virüs program? edinmelisiniz
– Flashbellek ya da harici disk kullan?rken dikkatli olunuz
– Download i?lemlerinizi güvenilir sitelerden yap?n?z
– Bilgisayar?n?zda kulland???n?z ?ifrelerinizi kimseyle payla?may?n?z
– Çok önemli dosyalar?n?z? bilgisayar d???nda yedekleyiniz
– Kullanm?? oldu?unuz i?letim sistemi hakk?nda bilgi edininiz…