Bilimsel Yöntem Nedir?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Öncelikle bir problem yaratman?z gerek kendinize ya da var olan bir problem üzerinden yola ç?kman?z gereklidir.Size kolayl?k sa?lamas? aç?s?ndan ele ald???n?z problemin çözümünün daha kolay olmas? için i?inize yaramayan ya da gereksiz bilgileri problemden ay?klay?n. Problem ile ilgili ara?t?rmalara ba?lay?n ancak bu ara?t?rmalar ilk a?amada nesnel olmal? yani sizin görü?leriniz ya da fikirleriniz olmamal? bu noktada kesin bilgiler elde etmeli ve problemi bu ?ekilde ilerletmelisiniz.
Tüm verileri toplad?ktan sonra ”Hipotez” ortaya konacakt?r.Deney noktas?na geldi?inizde elinizde güçlü ve desteklenebilir bilgilerin olmas? gereklidir.Deney konusunda s?n?r tan?mayabilir ya da özgün olabilirsiniz kendinize ait bi deney tahtas? olu?turabilirsiniz. Ç?kacak çözüm ya da sonuçlar size ait olacakt?r bu a?amada uçsuz,bucaks?z bir dönem sizleri bekliyor. Son dönemeçte e?er yapt???n?z deney elinizdeki verileri destekliyor ve do?ruluyorsa bilimsel a?amalar?n tümüne Teori niteli?i kazand?rabilirsiniz taa ki bu teoriyi çürütecek ba?ka bir yöntem ortaya ç?kana kadar. Bilimin güzel taraf? tamamen kesinlik kazanamamas?d?r elbette ispat? gerçekle?mi? ve art?k de?i?tirilemeyen kurallar vard?r ancak birisi ç?k?p sizin deneyinizin eksiklerini ya da belgelerinizin yanl??lar?n? ortaya koyabilir ve bunun üzerine çal??malar yapabilir.
K?saca bilimsel basamaklar? yaz?ya dökecek olursak;
– Problem Tespiti
– Veri Toplama
– Hipotez
– Tahmin
– Kontollü Deney ve Deneyler
– Gerçek
Belirtti?im gibi siz gerçe?e ula?abilirsiniz ancak bu gerçek bir ba?kas? taraf?ndan de?i?tirilebilir ya da bunun üzerine eklemeler yapabilir, bilimin ilerleyi?i de bu do?rultuda gerçekle?mektedir.